Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 35

Strona 35 z 38

W rubryce 2 albo 23 wpisuje się numer świadectwa refundacji (nadany przez organ wydający). W przypadku wyciągów ze świadectwa refundacji, w rubryce 3 wpisuje się drukowanymi literami i pogrubioną czcionką „WYCIĄG”. b) c) d) W rubryce 4 wpisuje się nazwę/nazwisko i pełny adres posiadacza. Rubrykę 6 skreśla się. W rubryce 10 wpisuje się datę złożenia wniosku o świadectwo refundacji, a kwotę zabezpieczenia ustaloną zgodnie z art. 43 wpisuje się w rubryce 11. W rubryce 12 wpisuje się datę ważności. Rubryki od 13 do 16 skreśla się. Rubryki 17 i 18 zostają wypełnione na podstawie kwoty określonej zgodnie z art. 33–38. Rubrykę 19 skreśla się. W rubryce 20 wpisuje się szczegółowe informacje przewidziane we wniosku. Rubrykę 21 wypełnia się zgodnie ze wskazaniami na wniosku. Rubryka 22 zawiera sformułowanie: „do wykorzystania od …”, zgodnie z art. 33 lub art. 38. Rubryka 23 wypełnia się.

e) f) g) h) i) j) k) l)

m) Rubrykę 24 skreśla się. IV. WYDAWANIE ŚWIADECTWA REFUNDACJI BEZ WCZEŚNIEJSZEGO USTALENIA REFUNDACJI, DO WYKORZYSTANIA W CAŁEJ WSPÓLNOCIE Takie świadectwa refundacji wypełnia się w taki sam sposób jak świadectwa opisane w Sekcji III. Rubrykę 21 usuwa się. W przypadku, gdy posiadacz takiego świadectwa refundacji wnioskuje o wcześniejsze ustalenie stawek refundacji, zwraca oryginał świadectwa oraz wydane uprzednio wyciągi. W rubryce 22 świadectwa wpisuje się „Refundacja ważna, dnia (data), wcześniejsze ustalenie, dnia (data)”. V. KORZYSTANIE Z ŚWIADECTWA W trakcie dopełniania formalności wywozowych, numer(-y) świadectw refundacji używanych do pokrycia wniosku o refundację wpisuje się w jednolitym dokumencie administracyjnym. W przypadku zastosowania innego dokumentu celnego niż jednolity dokument administracyjny, numer(-y) świadectwa (świadectw) używanych do pokrycia wniosku o refundację wpisuje się w dokumencie krajowym.

5.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/69

ZAŁĄCZNIK VII Współczynniki przeliczeniowe stosowane w ustalaniu ilości referencyjnej określonej w art. 7 i 9 1. 6,06 kg produktu wyjściowego z Grupy Produktów 1 odpowiada 100 kg serwatki asymilowanej do tego produktu wyjściowego zgodnie z art. 3 ust. 2, 2. 9,1 kg produktu wyjściowego z Grupy 2 odpowiada 100 kg przetworów mlecznych asymilowanych do tego produktu wyjściowego zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a), 3. 1,01 kg produktu wyjściowego z Grupy 2 odpowiada beztłuszczowej części 100 kg przetworów mlecznych asymilowanego do tego produktu wyjściowego zgodnie z art. 3 ust. 6 lub art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. a) na 1 % beztłuszczowej substancji suchej w masie zawartej w danym przetworze mlecznym, 4. 0,8 kg produktu wyjściowego z Grupy 2 odpowiada beztłuszczowej części 100 kg sera asymilowanego do tego produktu wyjściowego zgodnie z art. 3 ust. 6 na 1 % beztłuszczowej substancji suchej w masie zawartej w serze, 5. 3,85 kg produktu wyjściowego z Grupy 3 odpowiada 100 kg jednego z przetworów mlecznych asymilowanych do tego produktu wyjściowego zgodnie z art. 3 ust. 4 o zawartości tłuszczu mlecznego w suchej masie nie większej niż 27 % wagowo na 1 % wagowo tłuszczu mlecznego zawartego w przedmiotowych przetworach mlecznych. Jednakże na wniosek zainteresowanej strony, 3,85 kg produktu wyjściowego z Grupy 3 odpowiada 100 kg płynnego mleka asymilowanego do tego produktu wyjściowego zgodnie z art. 3 ust. 4 akapit pierwszy lit. a), o zawartości tłuszczu mlecznego w płynnym mleku nieprzekraczającej 3,2 % w masie na 1 % tłuszczu mlecznego w masie zawartego w danym przetworze mlecznym, 6. 100 kg produktu wyjściowego z Grupy 3 odpowiada 100 kg suchej masy zawartej w jednym z przetworów mlecznych asymilowanych do tego produktu wyjściowego zgodnie z art. 3 ust. 4 z zawartością tłuszczu w mleku w suchej masie przekraczającą 27 % masy. Jednakże na wniosek zainteresowanej strony, 12,32 kg produktu wyjściowego z Grupy 3 odpowiada 100 kg płynnego mleka asymilowanego do tego produktu wyjściowego zgodnie z art. 3 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.