Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 36

Strona 36 z 38

4 akapit pierwszy lit. a), o zawartości tłuszczu mlecznego w płynnym mleku przekraczającej 3,2 % masy, 7. 1,22 kg produktu wyjściowego z Grupy 6 odpowiada 100 kg jednego z przetworów mlecznych asymilowanego do tego produktu wyjściowego zgodnie z art. 3 ust. 5 na 1 % tłuszczu mlecznego w masie zawartego w danym przetworze mlecznym, 8. 1,22 kg produktu wyjściowego z Grupy 6 odpowiada części tłuszczowej 100 kg jednego z przetworów mlecznych asymilowanego do tego produktu wyjściowego zgodnie z art. 3 ust. 6 lub art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. b) na 1 % tłuszczu mlecznego w masie zawartego w danym przetworze mlecznym, 9. 0,8 kg produktu wyjściowego z Grupy 6 odpowiada części tłuszczowej 100 kg sera, asymilowanej do tego produktu wyjściowego zgodnie z art. 3 ust. 6 na 1 % tłuszczu mlecznego w masie zawartego w serze, 10. 77,5 kg okrągłoziarnistego całkowicie bielonego ryżu odpowiada 100 kg okrągłoziarnistego ryżu łuskanego określonego w art. 3 ust. 7, 11. 69 kg długoziarnistego całkowicie bielonego ryżu odpowiada 100 kg średnio- lub długoziarnistego ryżu łuskanego określonego w art. 3 ust. 7, 12. 93,9 kg okrągłoziarnistego całkowicie bielonego ryżu odpowiada 100 kg okrągłoziarnistego pólbielonego ryżu określonego w art. 3 ust. 7, 13. 93,3 kg długoziarnistego całkowicie bielonego ryżu odpowiada 100 kg średnio- lub długoziarnistego półbielonego ryżu określonego w art. 3 ust. 7, 14. 92 kg cukru białego odpowiada 100 kg cukru surowego określonego w art. 3 ust. 8 lit. a),

L 172/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

15. 1 kg cukru białego odpowiada 100 kg cukru określonego art. 3 ust. 8 lit. b) na 1 % sacharozy, 16. 1 kg cukru białego odpowiada 100 kg jednego z produktów określonych w art. 3 ust. 8 lit. c), spełniającego warunki ustanowione w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2135/95, na 1 % sacharozy (plus, jeżeli dotyczy, zawartość innych cukrów, wyliczonych w ekwiwalentach sacharozy) określonych zgodnie z przywołanym art. 3, 17. 100 kg cukru białego odpowiada 100 kg suchej masy określonej zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2135/95 zawartej w izoglukozie lub syropie izoglukozowym określonych w art. 3 ust. 8 lit. d), spełniającej warunki ustanowione w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.

5.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/71

ZAŁĄCZNIK VIII Wpisy określone w art. 27 Wpisy określone w art. 27 mają następujące brzmienie: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku niderlandzkim: — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: retrocesión al titular, el … práva převedena zpět na držitele … tilbageføring til indehaveren den … Rückübertragung auf den Bescheinigungsinhaber am … omanikule tagastatud õigused εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις … rights transferred back to the titular holder on [date] rétrocession au titulaire le … retrocessione al titolare in data … tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam … teisės grąžintos pradiniam turėtojui … A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza aan de titularis geretrocedeerd op … prawa przywrócone prawowitemu posiadaczowi … retrocessão ao titular em … práva prenesené späť na držiteľa … Pravice, prenesene nazaj na imetnika … palautus todistuksenhaltijalle … återbördad till licensinnehavaren den …

L 172/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

ZAŁĄCZNIK IX Tabela korelacji

Niniejsze rozporządzenie

Rozporządzenie (WE) nr 1520/2000

Rozporządzenie (WE) nr 3223/93

Rozporządzenie (EWG) nr 3615/92

Art. 1 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.