Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 79

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 79

5.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/79

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2003/286/WE z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie zawarcia Protokołu dostosowującego handlowe aspekty Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, biorąc pod uwagę wyniki negocjacji między stronami w sprawie nowych wzajemnych koncesji rolnych (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2, uwzględniając decyzję Rady i Komisji 2005/430/WE z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (2), w szczególności jej art. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

i 80 000 ton. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2003 (3) ustanowiło szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady w odniesieniu do zarządzania powyższymi kontyngentami taryfowymi. Zgodnie z decyzją Rady 2005/430/WE Wspólnota zobowiązała się podwyższyć z dniem 1 lipca 2005 r. wielkość kontyngentów taryfowych w przywozie o zerowej stawce na pszenicę oraz mieszankę żyta i pszenicy i gluten pszenny pochodzące z Republiki Bułgarii, do wysokości 352 000 ton, rocznie zwiększając ją o 32 000 ton. Konieczne jest zatem wprowadzenie odpowiednich zmian w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 958/2003 w celu uwzględnienia powyższego zwiększenia wielkości kontyngentów. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 958/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 958/2003 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

Zgodnie z decyzją 2003/286/WE Wspólnota zobowiązała się ustanowić zerowe stawki na pszenicę oraz mieszankę żyta i pszenicy, gluten pszenny i kukurydzę pochodzącą z Republiki Bułgarii dla kontyngentów taryfowych w przywozie. Na rok gospodarczy 2003/2004 kontyngenty te wynosiły odpowiednio 250 000 ton

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 102 z 24.4.2003, str. 60. (2) Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 1.

(3) Dz.U. L 136 z 4.6.2003, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

L 172/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Lista produktów pochodzących z Bułgarii, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2

Kod CN

Nr porządkowy

Wyszczególnienie

Stawka celna

Ilość roczna od 1.7.2005 r. do 30.6.2006 r. i w następnych latach (w tonach)

Zwyżki roczne od 1.7.2006 r. (w tonach)

1001 1109 00 00 1005 90 00 1005 10 90

09.4676

Pszenica oraz mies- zerowa zanka żyta i pszenicy Gluten pszenny

352 000

32 000

09.4677

Kukurydza

zerowa

96 000

8 000”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 79 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 24 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.