Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 84

Tytuł:

Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 84

Strona 1 z 3
L 172/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

TŁUMACZENIE

UMOWA między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

UKRAINA, z jednej strony, oraz UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, reprezentowana przez Prezydencję Rady Unii Europejskiej, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, ZWAŻYWSZY, że wspólnym celem Ukrainy i UE jest wzmocnienie własnego bezpieczeństwa we wszystkich aspektach i zapewnienie swoim obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobistego w ramach przestrzeni bezpieczeństwa; ZWAŻYWSZY, że Ukraina i UE zgadzają się, że należy rozwinąć współpracę i konsultacje między nimi w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania; ZWAŻYWSZY, że w tym kontekście zachodzi stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między Ukrainą a UE; UZNAJĄC, że pełna i skuteczna współpraca i konsultacje mogą wymagać zarówno dostępu do informacji i materiałów niejawnych Ukrainy oraz UE, jak i wymiany informacji niejawnych oraz związanych z nimi materiałów między Ukrainą a UE; ŚWIADOME, że taki dostęp i wymiana informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa;

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W celu osiągnięcia celów wzmocnienia bezpieczeństwa każdej ze Stron we wszystkich aspektach, niniejsza Umowa ma zastosowanie do informacji lub materiałów niejawnych we wszelkiej postaci, przekazywanych lub wymienianych między Stronami. Każda Strona:

Artykuł 4

a) chroni i zabezpiecza informacje niejawne, będące przedmiotem niniejszej Umowy, przekazane przez drugą Stronę lub wymienione z drugą Stroną; b) zapewnia, że przekazane lub wymienione informacje lub materiały niejawne będące przedmiotem niniejszej Umowy nadal podlegają klasyfikacji bezpieczeństwa przyznanej im przez Stronę przekazującą. Strona przyjmująca chroni i zabezpiecza informacje niejawne zgodnie z procedurami określonymi w jej własnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa informacji lub materiałów objętych równoważną klasyfikacją bezpieczeństwa, zgodnie z uzgodnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, przyjętymi na podstawie art. 11; c) nie wykorzystuje takich informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy do celów innych niż przewidziane przez organ zastrzegający ani do celów innych niż te, w jakich informacje są przekazywane lub wymieniane; d) nie ujawnia takich informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy stronom trzecim lub jakiejkolwiek instytucji UE lub podmiotowi UE niewymienionym w art. 3, bez uprzedniej zgody organu zastrzegającego.

Artykuł 2 Do celów niniejszej Umowy za informacje niejawne uznaje się wszelkie informacje (tj. wiedzę, która może być przekazywana w dowolnej formie) lub materiały określone jako wymagające ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i zaklasyfikowane w ramach klasyfikacji bezpieczeństwa jako niejawne (zwane dalej „informacjami niejawnymi”).

Artykuł 3 Do celów niniejszej Umowy „UE” oznacza Radę Unii Europejskiej (zwaną dalej „Radą”), Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej „Komisją Europejską”).

5.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/85

Artykuł 5 1. Informacje niejawne mogą być ujawnione lub udostępnione zgodnie z zasadą kontroli przez organ zastrzegający, przez jedną Stronę, „Stronę przekazującą” drugiej Stronie, „Stronie otrzymującej”. 1.

Artykuł 9 Do celów niniejszej Umowy

a) W odniesieniu do UE: wszelka korespondencja jest wysyłana do Rady na następujący adres: Rada Unii Europejskiej Chief Registry Officer Rue de la Loi/Wetstraat, 175 B-1048 Bruksela. Wszelka korespondencja jest przekazywana Państwom Członkowskim i Komisji Europejskiej przez kierownika kancelarii tajnej (Chief Registry Officer) Rady, z zastrzeżeniem ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 84 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 24 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.