Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do zestawów do wykonywania budynków chłodniczych i obudów chłodni (notyfikowana jako document C(2005) 1961) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 15

6.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/15

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do zestawów do wykonywania budynków chłodniczych i obudów chłodni (notyfikowana jako document C(2005) 1961)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/484/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Obie procedury przewidziane w art. 13 ust. 3 dyrektywy 89/106/EWG są opisane szczegółowo w załączniku III do tej dyrektywy. Dlatego też niezbędne jest jasne określenie metod, przy pomocy których te dwie procedury mają być wprowadzane w życie dla każdego wyrobu lub rodziny wyrobów, w odniesieniu do załącznika III, z uwagi na fakt, że załącznik III daje preferencje niektórym systemom.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 13 ust. 4,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Spośród dwóch procedur zaświadczania zgodności wyrobów przewidzianych w art. 13 ust. 3 dyrektywy 89/106/EWG, Komisja zobowiązana jest wybrać możliwie najmniej kosztowną procedurę zgodną z wymogami bezpieczeństwa. Oznacza to, że niezbędne jest podjęcie decyzji dla danego wyrobu lub rodziny wyrobów, czy obecność fabrycznego systemu kontroli produkcji, za który odpowiedzialność ponosi producent, jest koniecznym i wystarczającym warunkiem do zaświadczania zgodności, czy też z przyczyn dotyczących zgodności z kryteriami wymienionymi w art. 13 ust. 4 dyrektywy 89/106/EWG wymagany jest udział zatwierdzonej jednostki certyfikującej.

Procedura określona w art. 13 ust. 3 lit. a) dyrektywy 89/106/EWG odpowiada systemom ustanowionym w pierwszym przypadku, bez ciągłego nadzoru, oraz w drugim i trzecim przypadku w sekcji 2 pkt ii) załącznika III do dyrektywy 89/106/EWG. Procedura określona w art. 13 ust. 3 lit. b) odpowiada systemom wskazanym w załączniku III sekcja 2 pkt i) i pierwszej możliwości z ciągłym nadzorem, określonej w załączniku III sekcja 2 pkt ii).

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Artykuł 13 ust. 4 dyrektywy 89/106/EWG wymaga, aby określona w ten sposób procedura była wskazana w mandatach i w specyfikacjach technicznych. Z tego powodu wymagane jest zdefiniowanie wyrobu lub rodziny wyrobów w sposób wykorzystywany w mandatach i specyfikacjach technicznych.

Artykuł 1 Zgodność wyrobów wymienionych w załączniku I zaświadcza się z zastosowaniem procedury, zgodnie z którą, oprócz systemu fabrycznej kontroli produkcji przez producenta, w ocenę i nadzór nad kontrolą produkcji lub samym wyrobem zaangażowana jest zatwierdzona jednostka certyfikująca.

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 173/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2005

Artykuł 2 Procedurę zaświadczania zgodności ustanowioną w załączniku II należy wskazać w mandatach dotyczących wytycznych dla europejskich aprobat technicznych. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

6.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/17

ZAŁĄCZNIK I Zestawy do wykonywania budynków chłodniczych i obudów chłodni: — Do stosowania w pracach budowlanych.

ZAŁĄCZNIK II Uwaga: Dla wyrobów następujących rodzin wyrobów mających więcej niż jedno zastosowanie, zadania dla zatwierdzonej jednostki wywodzące się z odpowiednich systemów zaświadczania zgodności kumulują się. ZESTAWY DO WYKONYWANIA BUDYNKÓW CHŁODNICZYCH I OBUDÓW CHŁODNI Systemy zaświadczania zgodności W przypadku produktu(-ów) i ich zamierzonego(-ych) zastosowania(-ń) wymienionego(-ych) poniżej, wnioskuje się do Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) o wyszczególnienie następującego(-ych) systemu(-ów) zaświadczania zgodności w odpowiednich wytycznych dla europejskich aprobat technicznych:

Produkt(-y)

Zamierzone zastosowanie(-a)

Poziom(-y) lub klasa(-y) (reakcja na działanie ognia)

System(-y) zaświadczania zgodności

Zestawy do wykonywania budynków chłodniczych i obudów chłodni

Do stosowania przy pracach budowlanych.

1

System: patrz sekcja 2 pkt i) załącznika III do dyrektywy 89/106/EWG, bez kontroli pobieranych próbek.

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas, gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących tych właściwości wyrobu (patrz: art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/109/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów wyjaśniających). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia właściwości wyrobu, jeśli nie ma on zamiaru deklarować właściwości wyrobu w tym zakresie.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 14 z 20056.7.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/6/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L173 - 12 z 20056.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uczestnictwa Rumunii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Dz. U. L173 - 10 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1013/2005

 • Dz. U. L173 - 9 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L173 - 7 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L173 - 5 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig

 • Dz. U. L173 - 3 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2377/1999 ustanawiające normę handlową dla szparagów

 • Dz. U. L173 - 1 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.