Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 174 POZ 60

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny

Data ogłoszenia:2005-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 174 POZ 60

Strona 1 z 3
L 174/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1067/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 562/2000. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 27 ust. 4 i art. 41,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 562/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 2) załącznik VI zastępuje się tekstem znajdującym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. się

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 562/2000 (2) ustanawia wykaz produktów kwalifikujących się do skupu interwencyjnego. Załącznik VI do tego rozporządzenia zawiera adresy agencji interwencyjnych. W związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. informacje dotyczące tych Państw Członkowskich powinny zostać dodane do tych załączników.

się

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L z 30.10.2004, str. 67). (2) Dz.U. L 68 z 16.3.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1592/2001 (Dz.U. L z 3.8.2001, str. 18).

zmie328 zmie210

7.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/61

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK II Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles ą l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenćão — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention BELGIQUE/BELGIË Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren: — — — — — — — — Catégorie Categorie Catégorie Categorie Catégorie Categorie Catégorie Categorie A, A, A, A, A, A, A, A, classe klasse classe klasse classe klasse classe klasse U2/ U2 U3/ U3 R2/ R2 R3/ R3 ESPAĄA Canales o semicanales: — — — — Categoría Categoría Categoría Categoría A, A, A, A, clase clase clase clase U2 U3 R2 R3

FRANCE Carcasses, demi-carcasses: — — — — — — — — — — Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie A, A, A, A, C, C, C, C, C, C, classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe U2 U3 R2/ R3/ U2 U3 U4 R3 R4 O3

ČESKÁ REPUBLIKA Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl: — Kategorie A, třída R2 — Kategorie A, třída R3

DANMARK Hele og halve kroppe: — Kategori A, klasse R2 — Kategori A, klasse R3

IRELAND Carcases, half-carcases:

DEUTSCHLAND Ganze oder halbe Tierkörper: — — — — Kategorie Kategorie Kategorie Kategorie A, A, A, A, Klasse Klasse Klasse Klasse U2 U3 R2 R3

— — — — —

Category Category Category Category Category

C, C, C, C, C,

class class class class class

U3 U4 R3 R4 O3

ITALIA EESTI Rümbad, poolrümbad: — Kategooria A, klass R2 — Kategooria A, klass R3 Carcasse e mezzene: — — — — Categoria Categoria Categoria Categoria A, A, A, A, classe classe classe classe U2 U3 R2 R3

ΕΛΛΑΔΑ Ολόκληρα ή μισά σφάγια — Κατηγορία A, κλάση R2 — Κατηγορία A, κλάση R3

ΚΥΠΡΟΣ Ολόκληρα ή μισά σφάγια: — Κατηγορία A, κλάση R2

L 174/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 174 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 72 z 20057.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2005 r. dotycząca niewłączenia triazamatu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1960) (1)

 • Dz. U. L174 - 71 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L174 - 69 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L174 - 65 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

 • Dz. U. L174 - 54 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 48 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 42 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 36 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 30 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 24 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 18 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 15 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L174 - 12 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L174 - 10 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L174 - 5 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1056/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L174 - 1 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1055/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.