Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 174 POZ 65

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

Data ogłoszenia:2005-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 174 POZ 65

Strona 1 z 4
7.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/65

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1068/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

gospodarczego 2005/2006 produkty oferowane do interwencji były zgodne z wymogami narzuconymi przez te normy. Możliwości powstawania mikotoksyn wydają się być powiązane ze szczególnymi warunkami określonymi głównie na podstawie warunków klimatycznych stwierdzonych w trakcie rozwoju, przede wszystkim podczas kwitnienia zbóż. Ryzyko związane z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych progów zanieczyszczeń jest określane przez agencje interwencyjne na podstawie informacji dostarczonych przez wnioskodawców i ich własnych kryteriów analizy. W celu ograniczenia kosztów finansowych uzasadniony jest więc wymóg przeprowadzania analiz, na odpowiedzialność agencji interwencyjnych, przed przejęciem produktów, jedynie na podstawie analizy ryzyka umożliwiającej zapewnienie jakości produktów w momencie objęcia skupem interwencyjnym. W art. 2 i 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3492/90 z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiającego czynniki, które należy uwzględnić w rocznych sprawozdaniach finansowych w odniesieniu do finansowania środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach publicznych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (5) określone są zasady dotyczące ponoszenia odpowiedzialności. Wymienione artykuły przede wszystkim stanowią, że Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki w celu zapewnienia właściwej konserwacji produktów, które były przedmiotem interwencji wspólnotowych oraz że ilości, których jakość uległa obniżeniu z uwagi na fizyczne warunki przechowywania lub ze względu na przedłużoną konserwacj, zapisuje się w sprawozdaniach jako usunięte z zapasów interwencyjnych w dniu, w którym stwierdzono obniżenie jakości. Artykuły te stanowią również, że dany produkt uważa się za niepełnowartościowy, gdy nie spełnia już wymogów jakości obowiązujących w momencie jego skupu. W związku z powyższym jedynie takie obniżenie jakości, które ustanowione jest tymi przepisami może być pokryte z budżetu Wspólnoty. Jeżeli decyzja podjęta przez Państwo Członkowskie w momencie zakupu produktu jest niewłaściwa pod kątem analizy ryzyka wymaganej zgodnie z tymi zasadami, Państwo to ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy następnie okaże się, że produkt nie spełnia minimalnych wymogów. Decyzja taka uniemożliwiłaby zagwarantowanie jakości produktu ani w związku z tym jego właściwej konserwacji. Należy zatem określić warunki, w których odpowiedzialność ponosi Państwo Członkowskie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1784/2003 nie przewiduje interwencji w odniesieniu do żyta od roku gospodarczego 2004/2005. W celu uwzględnienia nowo zaistniałej sytuacji należy dostosować rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2000 (2).

(6)

(2)

W przypadku zbóż takich jak pszenica zwyczajna i pszenica durum minimalne wymogi jakościowe ustalone zostały w odniesieniu do spożycia przez ludzi i muszą odpowiadać normom sanitarnym ustalonym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiającym procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (3). Pozostałe zboża są głównie przeznaczone na paszę dla zwierząt i muszą być zgodne z przepisami dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (4). Należy ustanowić stosowanie tych norm podczas przejmowania produktów, o których mowa w ramach niniejszego systemu interwencji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 174 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 72 z 20057.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2005 r. dotycząca niewłączenia triazamatu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1960) (1)

 • Dz. U. L174 - 71 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L174 - 69 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L174 - 60 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny

 • Dz. U. L174 - 54 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 48 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 42 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 36 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 30 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 24 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 18 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L174 - 15 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L174 - 12 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L174 - 10 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L174 - 5 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1056/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L174 - 1 z 20057.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1055/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.