Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 176 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty związanej z zakupem mięsa (opłaty utylizacyjnej) wprowadzonej przez Francję (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4770)

Data ogłoszenia:2005-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 176 POZ 1

Strona 1 z 36
8.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty związanej z zakupem mięsa (opłaty utylizacyjnej) wprowadzonej przez Francję (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4770)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2005/474/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Środek został wpisany do rejestru pomocy nienotyfikowanych, pod numerem NN 17/2001. Uzupełnienie skargi początkowej zostało odebrane w marcu 2001 r. Tymczasem Komisja otrzymała kolejną skargę podejmującą elementy pierwszej skargi.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionym artykułem (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Pismem z dnia 10 lipca 2002 r. Komisja poinformowała Francję o swej decyzji o wszczęciu, w odniesieniu do opłaty utylizacyjnej, procedury przewidzianej w art. 88 ust. 2 Traktatu.

I. PROCEDURA (5)

(1)

W odpowiedzi na skargę Komisja skierowała do Francji, w dniu 15 kwietnia 1999 r., wezwanie do przedstawienia informacji dotyczących opłaty związanej z zakupem mięsa (dalej zwanej „opłatą utylizacyjną”), mającej na celu finansowanie działalności związanych z utylizacją mięsa na terytorium Francji. Władze francuskie odpowiedziały pismem z dnia 12 maja 1999 r.

Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (3). Komisja wezwała inne Państwa Członkowskie i zainteresowane strony trzecie do przedstawienia swych uwag na temat rozpatrywanej pomocy.

(2)

Wcześniej Komisja wszczęła przeciwko opłacie utylizacyjnej (2) postępowanie w sprawie naruszenia, przewidziane w art. 226 Traktatu. Pismem z dnia 29 lipca 1998 r. zostało przekazane Francji upomnienie. W ślad za nim w dniu 18 września 2000 r. wysłana została uzasadniona opinia. W dniu 26 czerwca 2002 r. Komisja podjęła decyzję o zamknięciu postępowania.

(6)

Władze francuskie przesłały wyjaśnienia pismem z dnia 10 października 2002 r. Komisja otrzymała uwagi od stron trzecich, które zostały przekazane władzom francuskim pismem dnia 11 lutego 2003 r.; władze francuskie odpowiedziały na nie pismem z dnia 9 kwietnia 2003 r. Od władz francuskich zażądano informacji dodatkowych pismem z dnia 14 lipca 2004 r., zaś władze te przesłały je pismem z dnia 23 września 2004 r.

(1) Dz.U. C 226 z 21.9.2002, str. 2. (2) Nr A/97/4309.

(3) Patrz: przypis nr 1.

L 176/2

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(12)

8.7.2005

Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie finansowania publicznej służby utylizacyjnej (dalej zwanej „SPE”) w okresie między dniem 1 stycznia 1997 r. a dniem 31 grudnia 2002 r., który był rokiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Finansowanie SPE od dnia 1 stycznia 2003 r. jest rozpatrywane w ramach pomocy państwa nr NN 8/2004.

(8)

Opłata utylizacyjna została zniesiona od dnia 1 stycznia 2004 r. Finansowanie SPE jest teraz zapewnione przez wpływy z „podatku od uboju”, wobec którego Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń (1). W ramach opracowywania akt niniejszej sprawy władze francuskie przesłały Komisji, pismem z dnia 29 grudnia 2003 r., informacje także stosowne dla tej sprawy,

Do zadania służby publicznej należy zbiórka padłych zwierząt na terytorium kraju, a w szczególności ubitych w ubojniach we Francji, niezdatnych do spożycia przez ludzi. Zbiórka zwłok zwierzęcych ma miejsce tylko w przypadku zwierząt, czy ich części o wadze minimalnej 40 kg. Ustawa wyłącza w szczególny sposób korzystanie z usług SPE, finansowanej przez opłatę utylizacyjną, przez osoby będące w posiadaniu lub przechowujące zwłoki zwierzęce.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 176 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L176 - 30 z 20058.7.2005

    Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1766) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.