Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 176 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1766) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 176 POZ 30

Strona 1 z 10
L 176/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1766)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/475/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Niemcy i Włochy złożyły wniosek o dokonanie zmian technicznych w wykazie hodowli zatwierdzonych w strefie niezatwierdzonej ze względu na zmiany własności. Należy zatem 2002/308/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Decyzja Komisji 2002/308/WE (2) ustanawia wykaz zatwierdzonych stref oraz zatwierdzonych hodowli ryb znajdujących się w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do niektórych chorób ryb. Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do VHS i IHN dla niektórych stref na swoich terytoriach. Przedłożona dokumentacja dowodzi, że przedmiotowe strefy spełniają wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się one do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu stref zatwierdzonych. Dania, Francja, Niemcy i Hiszpania przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej w odniesieniu do IHN i VHS dla niektórych hodowli znajdujących się na swoich terytoriach. Przedstawiona dokumentacja wskazuje, że spełniają one wymogi art. 6 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym hodowle kwalifikują się do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonych w strefie niezatwierdzonej i powinny zostać dodane do wykazu hodowli zatwierdzonych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2002/308/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji; 2) załącznik II zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 106 z 23.4.2002, str. 28. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/107/WE (Dz.U. L 34 z 8.2.2005, str. 21).

8.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 176/31

„ZAŁĄCZNIK I strefy zatwierdzone w odniesieniu do chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) lub zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN)

1.A.

STREFY (1) W DANII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Hansted Å Hovmølle Å Grenå Treå Alling Å Kastbjerg Villestrup Å Korup Å Sæby Å Elling Å Uggerby Å Lindenborg Å Øster Å Hasseris Å Binderup Å VidkærÅ Dybvad Å Bjørnsholm Å Trend Å Lerkenfeld Å Vester Å Lønnerup med tilløb

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Slette Å Bredkær Bæk Vandløb til Kilen Resenkær Å Klostermølle Å Hvidbjerg Å Knidals Å Spang Å Simested Å Skals Å Jordbro Å Fåremølle Å Flynder Å Damhus Å Karup Å Gudenåen Halkær Å Storåen Århus Å Bygholm Å Grejs Å Ørum Å

(1) Obszary zlewisk oraz obszary przybrzeżne do nich należące.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 176 POZ 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L176 - 1 z 20058.7.2005

    Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty związanej z zakupem mięsa (opłaty utylizacyjnej) wprowadzonej przez Francję (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4770)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.