Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 10

Strona 1 z 2
L 177/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1081/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (8)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (9)

W celu modernizacji zarządzania należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną. W celu uniknięcia zakłóceń na rynku hiszpańskim, szczególnie podczas wprowadzania do obrotu kukurydzy zebranej w nowym roku gospodarczym, należy przewidzieć dostarczenie zboża do dnia 30 września 2005 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje w szczególności, że sprzedaży zboża znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnej dokonuje się w drodze przetargu i na podstawie cen pozwalających uniknąć zakłóceń na rynku. Na dużej części terytorium Hiszpanii, na skutek trudnych warunków klimatycznych, produkcja zboża w roku gospodarczym 2005/2006 będzie znacznie obniżona. Sytuacja ta wpłynęła już na wzrost cen na poziomie lokalnym powodując, dla hodowców i przemysłu wytwarzającego karmę dla zwierząt, trudności związane z zaopatrzeniem po cenach konkurencyjnych. Słowacja dysponuje znacznymi zapasami interwencyjnymi kukurydzy, które należy wykorzystać. Należy zatem udostępnić na hiszpańskim rynku zbóż zapasy kukurydzy znajdujące się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej, które z uwagi na konieczność zaopatrzenia producentów z południowej części Hiszpanii, wydają się szczególnie odpowiadać potrzebom przedsiębiorców. W celu zapewnienia najlepszych warunków w odniesieniu do zaopatrzenia tych regionów, kukurydza musi być dostarczona do portów Huelva, Sewilla lub Kadyks. Aby uwzględnić sytuację rynku wspólnotowego należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Ponadto współczynnik udzielenia zamówień musi być przewidziany dla zamówień znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży. Tymczasem istotne jest, aby powiadomienie Komisji przez słowacką agencję interwencyjną zachowało anonimowość oferentów.

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty słowacka agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży 100 000 ton kukurydzy znajdującej się w jej posiadaniu. 2. Celem sprzedaży jest zaopatrzenie rynku hiszpańskiego. Przywóz do Hiszpanii nastąpi wyłącznie przez porty hiszpańskie: Huelva, Sewilla lub Kadyks. Artykuł 2 Sprzedaż przewidziana w art. 1 odbywa z rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93. się zgodnie

(2)

(3)

(4)

Jednak w drodze odstępstwa od wymienionego rozporządzenia: a) oferty ustanawia się w odniesieniu do rzeczywistej jakości partii, której dotyczy oferta; b) minimalną cenę sprzedaży ustala się na poziomie, który nie spowoduje zakłóceń na rynkach zbóż. Artykuł 3 1. W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 10 EUR za tonę. 2. Oferty ważne są wyłącznie wtedy, jeśli dołączone jest do nich pisemne zobowiązanie oferenta dotyczące wniesienia zabezpieczenia w wysokości 80 EUR za tonę, najpóźniej dwa dni robocze od daty otrzymania oświadczenia o udzieleniu zamówienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 35 z 20059.7.2005

  Dyrektywa Komisji nr 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (1)

 • Dz. U. L177 - 34 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L177 - 32 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L177 - 31 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L177 - 27 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L177 - 19 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L177 - 16 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 13 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 7 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 5 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L177 - 3 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 951/2005 ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L177 - 1 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.