Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 16

Strona 1 z 2
L 177/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1083/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (8)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (9)

W celu modernizacji zarządzania należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną. W celu uniknięcia zakłóceń na rynku hiszpańskim, szczególnie podczas wprowadzania do obrotu kukurydzy zebranego w nowym roku gospodarczym, należy przewidzieć dostarczenie zboża do dnia 30 września 2005 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje w szczególności, że sprzedaży zboża znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnej dokonuje się w drodze przetargu i na podstawie cen pozwalających uniknąć zakłóceń na rynku. Na dużej części terytorium Hiszpanii, na skutek trudnych warunków klimatycznych, produkcja zboża w roku gospodarczym 2005/2006 będzie znacznie obniżona. Sytuacja ta wpłynęła już na wzrost cen na poziomie lokalnym powodując, dla hodowców i przemysłu wytwarzającego karmę dla zwierząt, trudności związane z zaopatrzeniem po cenach konkurencyjnych. Niemcy dysponują znacznymi zapasami interwencyjnymi jęczmienia, które należy wykorzystać. Należy zatem udostępnić na hiszpańskim rynku zbóż zapasy jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej, które z uwagi na konieczność zaopatrzenia producentów z północnej części Hiszpanii, wydają się szczególnie odpowiadać potrzebom przedsiębiorców. W celu zapewnienia najlepszych warunków w odniesieniu do zaopatrzenia tych regionów, jęczmień musi być dostarczony do portów A Coruña, Santander lub Bilbao. Aby uwzględnić sytuację rynku wspólnotowego należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Ponadto należy przewidzieć współczynnik udzielenia zamówień w odniesieniu do zamówień znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży. Tymczasem istotne jest, aby powiadomienie Komisji przez niemiecką agencję interwencyjną zachowało anonimowość oferentów.

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty niemiecka agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży 100 000 ton jęczmienia znajdującego się w jej posiadaniu. 2. Celem sprzedaży jest zaopatrzenie rynku hiszpańskiego. Przywóz do Hiszpanii nastąpi wyłącznie przez porty hiszpańskie: A Coruña, Santander lub Bilbao. Artykuł 2 Sprzedaż przewidziana w art. 1 odbywa z rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93. się zgodnie

(2)

(3)

(4)

Jednak w drodze odstępstwa od wymienionego rozporządzenia: a) oferty ustanawia się w odniesieniu do rzeczywistej jakości partii, której dotyczy oferta; b) minimalną cenę sprzedaży ustala się na poziomie, który nie spowoduje zakłóceń na rynkach zbóż. Artykuł 3 1. W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 10 EUR za tonę. 2. Oferty ważne są wyłącznie wtedy, jeśli dołączone jest do nich pisemne zobowiązanie oferenta dotyczące wniesienia zabezpieczenia w wysokości 60 EUR za tonę, najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia o udzieleniu zamówienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 35 z 20059.7.2005

  Dyrektywa Komisji nr 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (1)

 • Dz. U. L177 - 34 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L177 - 32 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L177 - 31 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L177 - 27 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L177 - 19 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L177 - 13 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 10 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 7 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 5 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L177 - 3 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 951/2005 ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L177 - 1 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.