Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2005-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 27

Strona 1 z 2
9.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1085/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 60 ust. 2 i art. 145 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

należy zastąpić datę 1 sierpnia przez tą samą datę przewidzianą na przekazanie informacji, o których mowa w art. 50 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 795/2004.

Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 864/2004 i mającym zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005 r. na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 394/2005, Państwa Członkowskie mogą zezwolić na uprawy wtórne na hektarach kwalifikujących się do dopłat, przez okres maksymalnie trzech miesięcy, zaczynający się dnia 15 sierpnia każdego roku. Stosownym jest zmiana tej daty na wcześniejszą, aby pozwolić na tymczasową uprawę roślin warzywnych w regionach, w których ze względu na warunki klimatyczne zboże zbierane jest wcześniej, jak poinformowały Komisję o tym zainteresowane Państwa Członkowskie.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu jednolitych płatności począwszy od roku 2005. Doświadczenia zdobyte przy administracyjnym i operacyjnym wdrażaniu wymienionego systemu na poziomie krajowym pokazały, że w odniesieniu do niektórych kwestii potrzebne są bardziej szczegółowe zasady, a w odniesieniu do innych kwestii istniejące zasady wymagają wyjaśnienia i dostosowania. W celu ułatwienia administracjom krajowym zadania wdrażania art. 54 ust. 2 i art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, Państwa Członkowskie powinny określić, które obszary mają zostać uznane za trwałe użytki zielone w odniesieniu do powierzchni objętych systemami scalania między datą wniosku o pomoc na rok 2003 a datą wniosku o płatność jednolitą w pierwszym roku wdrażania systemu. Zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 795/2004, w przypadku wdrażania systemu jednolitych płatności na poziomie regionalnym zgodnie z art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, Państwa Członkowskie przekazują informacje, o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 795/2004 dla każdego odnośnego regionu, i najpóźniej do dnia 1 sierpnia pierwszego roku wdrażania systemu jednolitych płatności podają do wiadomości odpowiednią część pułapu ustanowionego zgodnie z art. 58 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. W celu uproszczenia

zmieL 24 zmie100

(5)

(2)

Zgodnie z art. 60 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 Państwa Członkowskie wdrażające regionalizację przewidzianą w art. 59 wyżej wymienionego rozporządzenia mogą również wykorzystać działki zgłoszone zgodnie z art. 44 ust. 3 tego rozporządzenia do produkcji produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (3) lub w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (4) oraz ziemniaków, innych niż ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobii ziemniaczanej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 35 z 20059.7.2005

  Dyrektywa Komisji nr 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (1)

 • Dz. U. L177 - 34 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L177 - 32 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L177 - 31 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L177 - 19 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L177 - 16 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 13 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 10 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 7 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 5 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L177 - 3 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 951/2005 ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L177 - 1 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.