Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Data ogłoszenia:2005-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 32

L 177/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1087/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

kontrolowane przez nich lub przez osoby działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, wobec których powinno być stosowane zamrożenie funduszy i zasobów ekonomicznych. W związku z tym załącznik IV powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, organów i innych jednostek związanych z reżimem byłego Prezydenta Saddama Husseina objętych zamrożeniem funduszy i zasobów ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 22 czerwca 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz obejmujący Saddama Husseina i innych wyższych urzędników byłego irackiego reżimu oraz najbliższych członków ich rodzin, a także podmioty będące w posiadaniu lub

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6. Rozprządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1566/2004 (Dz.U. L 285 z 4.9.2004, str. 6).

9.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/33

ZAŁĄCZNIK W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wprowadza się następujące zmiany: Dodaje się następującą osobę fizyczną: „Muhammad Yunis Ahmad (alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Adresy: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syria, b) Damaszek, Syria, c) Mosul, Irak, d) Wadi Al-Hawi, Irak, e) Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, f) Al-Hasaka, Syria. Data urodzenia: 1949 r. Miejsce urodzenia: Al-Mowall, Mosul, Irak. Narodowość: iracka.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 35 z 20059.7.2005

  Dyrektywa Komisji nr 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (1)

 • Dz. U. L177 - 34 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L177 - 31 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L177 - 27 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L177 - 19 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L177 - 16 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 13 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 10 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 7 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 5 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L177 - 3 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 951/2005 ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L177 - 1 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.