Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 35

Tytuł:

Dyrektywa Komisji nr 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (1)

Data ogłoszenia:2005-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 35

Strona 1 z 3
9.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/35

DYREKTYWA KOMISJI NR 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 10, uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 10, uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (3), w szczególności jej art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku istniejącej substancji czynnej amitraz podjęta została decyzja o niewłączaniu jej do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (4) decyzją Komisji 2004/141/WE (5). Decyzja ta przewiduje, że nie dopuszcza się do wykorzystania we Wspólnocie środków ochrony roślin zawierających omawianą substancję czynną, za wyjątkiem ograniczonej liczby zastosowań, dla których w chwili obecnej nie ma alternatywy (zastosowania niezbędne). Decyzja Komisji cytowana w motywie 1 dopuszczała okres stopniowego wycofywania i właściwym jest, żeby najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL), oparte na poglądzie o niedozwoleniu zastosowania omawianej substancji we Wspólnocie, nie miały zastosowania do końca okresu stopniowego wycofywania danej substancji. W przypadku amitrazu, MRL weterynaryjnych produktów leczniczych zostały ustalone dla produktów zwierzęcych w ramach rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 (6). Właściwe jest uwzględnienie tego w niniejszej dyrektywie. Wspólnotowe MRL oraz poziomy zalecane przez Kodeks Żywnościowy (7) zostały ustalone oraz są oceniane zgodnie z podobnymi procedurami. W Kodeksie widnieje ograniczona liczba wpisów najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla amitrazu. Zostały one uwzględnione podczas określania MRL ustalonych w niniejszej dyrektywie. MRL zawarte w Kodeksie, których wycofanie zostanie zalecone w najbliższej przyszłości, nie zostały uwzględnione. MRL oparte na MRL zawartych w Kodeksie zostały ocenione w świetle ryzyka dla konsumenta; nie ustalono żadnego ryzyka.

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/37/WE (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 10). (2) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/61/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 81). (3) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/37/WE. (4) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 1). (5) Dz.U. L 46 z 17.2.2004, str. 35. (6) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 869/2005 (Dz.U. L 145 z 9.6.2005, str. 19). (7) http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm

L 177/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2005

(5)

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumenta przed narażeniem na działanie pozostałości wynikających z niedozwolonych zastosowań środków ochrony roślin, MRL powinny zostać określone na niższym poziomie oznaczenia analitycznego w przypadku odpowiednich kombinacji produktów i pestycydów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 34 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L177 - 32 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L177 - 31 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L177 - 27 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L177 - 19 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L177 - 16 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 13 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 10 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 7 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 5 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L177 - 3 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 951/2005 ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L177 - 1 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.