Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 178 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

Data ogłoszenia:2005-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 178 POZ 1

Strona 1 z 41
9.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1048/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2032/ 2003 (2) stanowi, że od daty wejścia w życie rozporządzenia każdą substancję czynną niewymienioną w załączniku I uważa się za niewprowadzoną do obrotu do celów biobójczych przed dniem 14 maja 2000 r. W związku z tym produkty biobójcze zawierające substancje czynne niewymienione w załączniku I nie mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu, chyba że wystąpiono z wnioskiem o ich włączenie do załącznika I lub IA do dyrektywy 98/8/WE zgodnie z art. 11 tej dyrektywy i zostało wydane pozwolenie tymczasowe zgodnie z art. 15 ust. 2 tej dyrektywy. Jednakże Państwa Członkowskie stwierdziły istnienie pewnej liczby substancji czynnych, które nie zostały zidentyfikowane lub notyfikowane przed upływem terminu określonego w rozporządzeniach Komisji (WE) nr 1896/2000 i (WE) nr 1687/2002, mimo że były one zawarte w produktach biobójczych wprowadzonych do obrotu przed dniem 14 maja 2000 r. Niektóre z tych substancji czynnych są istotne ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia i z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego. Zasadne jest zatem sporządzenie nowego wykazu substancji czynnych, które powinny być dopuszczone do obrotu do dnia 1 września 2006 r.

Według Państw Członkowskich niektóre substancje niewłączone do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 są wykorzystywane w zastosowaniach, które są uzasadnione podstawowymi potrzebami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa kulturowego lub które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa w świetle braku odpowiednich, z technicznego lub gospodarczego punktu widzenia, alternatywnych rozwiązań lub substytutów możliwych do przyjęcia z punktu widzenia ochrony środowiska lub zdrowia. Zasadne jest zatem wprowadzenie systemu składania wniosków o przedłużenie okresu prowadzenia obrotu produktami biobójczymi zawierającymi te substancje. Możliwość przedłużenia obrotu produktami biobójczymi powinna być przyznawana wnioskującym Państwom Członkowskim jedynie w przypadku, gdy wnioski są uzasadnione, a dalsze stosowanie nie wywołuje obaw co do ochrony zdrowia ludzi i środowiska, oraz, o ile ma to zastosowanie, opracowywane są rozwiązania alternatywne. Przedłużenie to nie może być jednak przyznawane na okres dłuższy niż do dnia 14 maja 2010 r.

(3)

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 307 z 24.11.2003, str. 1.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2032/ 2003 wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych zawierających substancje czynne nienotyfikowane, lub substancje czynne nienotyfikowane dla odpowiednich typów produktów, jest możliwe najpóźniej do dnia 1 września 2006 r. W przypadku niektórych dotychczas nienotyfikowanych substancji lub kombinacji substancji/ typów produktów, w interesie podmiotów gospodarczych leży przygotowanie kompletnej dokumentacji, tak aby te substancje czynne były następnie włączone do załącznika I lub IA do dyrektywy 98/8/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 178 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.