Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2005-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1

Strona 1 z 20
11.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1071/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu uniknięcia ryzyka zakłócenia konkurencji należy ustanowić wytyczne i główne kierunki obowiązujące w zakresie produktów będących przedmiotem kampanii informacyjnych i promocyjnych.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (1), w szczególności jego art. 4, art. 5 ust. 1, art. 6 i 12,

(5)

W trosce o pewność prawną, należy zaznaczyć, że proponowane programy powinny przestrzegać w szczególności całości przepisów prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego tych produktów i ich marketingu, jak również wymienionych wytycznych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W świetle doświadczenia zdobytego w ciągu ostatnich lat, wydaje się konieczne dokonanie zmian w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 94/2002 z dnia 18 stycznia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (2). W trosce o jasność i racjonalność, należy uchylić wymienione rozporządzenie i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

Należy określić procedurę składania programów i wyboru organu wdrażającego, zapewniającą szeroką konkurencję i swobodny przepływ usług uwzględniając, w przypadku gdy organizacja składająca wniosek jest podmiotem prawa publicznego, przepisy dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi (3).

(7)

(2)

W trosce o prawidłowe zarządzanie, należy przewidzieć utworzenie i regularne uaktualnianie wykazu tematów i produktów będących przedmiotem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym, wyznaczenie władz krajowych odpowiedzialnych za stosowanie niniejszego rozporządzenia, jak również czas trwania programów.

Należy ustalić kryteria wyboru programów przez Państwa Członkowskie oraz kryteria badania wybranych przez Komisję programów w sposób zapewniający stosowanie zasad wspólnotowych oraz skuteczność realizowanych działań. Po zbadaniu programów, Komisja musi podjąć decyzję o zatwierdzeniu programów i określić związane z nimi budżety.

(8)

(3)

W trosce o informowanie i ochronę konsumentów, należy przewidzieć by każde przesłanie odnoszące się do wartości odżywczych i dotyczące produktów, skierowane do konsumentów i innych adresatów w ramach programu miało uznane podstawy naukowe i by źródła tych informacji były uznane.

W przypadku programów, w które zaangażowanych jest kilka Państw Członkowskich należy określić działania zapewniające współpracę w zakresie składania i badania programów.

(9)

(1) Dz.U. L 328 z 23.12.2000, str. 2. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2060/2004 (Dz.U. L 357 z 2.12.2004, str. 3). (2) Dz.U L 17 z 19.1.2002, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 422/2005 (Dz.U. L 68 z 15.3.2005. str. 5).

W trosce o prawidłowe zarządzanie finansami, programy powinny określać zasady wkładu finansowego Państw Członkowskich i organizacji składających wnioski.

(3) Dz.U. L 209 z 14.7.1992, str. 1. Dyrektywa uchylona z dniem 31 stycznia 2006 r. dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.