Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 18 POZ 1

Tytuł:

Regulamin wewnętrzny Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2005-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 18 POZ 1

Strona 1 z 5
20.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

REGULAMIN WEWNĘTRZNY TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

SPIS TREŚCI Strona TYTUŁ I: ORGANIZACJA TRYBUNAŁU

ROZDZIAŁ I Artykuł 1

TRYBUNAŁ Kolegium

3 3

SEKCJA 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4

CZŁONKOWIE Rozpoczęcie kadencji Zobowiązania członków i wykonywanie ich zadań Przymusowa rezygnacja oraz pozbawienie praw do emerytury i innych przysługujących świadczeń Hierarchia ważności Tymczasowe zastępstwo członków

3 3 3 3 4 4

Artykuł 5 Artykuł 6

SEKCJA 2 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9

PREZES Wybór prezesa Tymczasowe zastępstwo prezesa Uprawnienia prezesa

4 4 4 4

SEKCJA 3 Artykuł 10 Artykuł 11

GRUPY KONTROLI I KOMITETY Grupy kontroli Komitety

4 4 5

SEKCJA 4 Artykuł 12

SEKRETARZ GENERALNY Sekretarz generalny Trybunału

5 5

L 18/2

PL

ROZDZIAŁ II Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

WYKONYWANIE ZADAŃ TRYBUNAŁU Przekazywanie uprawnień Uprawnienia urzędnika zatwierdzającego Organizacja departamentów Trybunału

20.1.2005 5 5 5 5

TYTUŁ II: FUNKCJONOWANIE TRYBUNAŁU

ROZDZIAŁ I Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22

POSIEDZENIA TRYBUNAŁU Kalendarz posiedzeń Porządek dzienny Obrady Przewodniczenie posiedzeniom Kworum Dostępność posiedzeń dla publiczności Protokoły z posiedzeń

6 6 6 6 6 6 6 6

ROZDZIAŁ II Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25

DECYZJE Przyjęcie decyzji Języki i potwierdzenie autentyczności Przekazywanie i publikacja dokumentów

6 6 7 7

ROZDZIAŁ III

KONTROLE ORAZ PRZYGOTOWYWANIE SPRAWOZDAŃ, OPINII, OBSERWACJI ORAZ POŚWIADCZEŃ WIARYGODNOŚCI Zasady przeprowadzania kontroli Sprawozdawcy

7 7 7

Artykuł 26 Artykuł 27

TYTUŁ III: POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31 Artykuł 32

Liczby przedstawiane w ułamkach Przepisy wykonawcze Dostęp do dokumentów Wejście w życie Publikacja

7 7 8 8 8

20.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/3

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 248 ust. 4 akapit piąty, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 160 C ust. 4 akapit piąty, po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 15 listopada 2004 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZY REGULAMIN WEWNĘTRZNY:

TYTUŁ I: ORGANIZACJA TRYBUNAŁU

ROZDZIAŁ I TRYBUNAŁ

Artykuł 4

Przymusowa rezygnacja oraz pozbawienie praw do emerytury i innych przysługujących świadczeń Artykuł 1 Kolegium Zgodnie z postanowieniami traktatów i rozporządzenia finansowego Trybunał jest zorganizowany oraz działa jako organ kolegialny zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu wewnętrznego. 1. Jeżeli Trybunał, stanowiąc większością głosów swoich członków, stwierdzi, że przekazane mu informacje pozwalają sądzić, że dany członek przestał odpowiadać wymaganym warunkom lub czynić zadość zobowiązaniom wynikającym z ich urzędu (art. 247 ust. 7 Traktatu WE oraz art. 160 B ust. 7 Traktatu EWEA), prezes lub, jeżeli informacje dotyczą prezesa, członek najwyższy rangą w hierarchii po prezesie zgodnie z art. 5 niniejszego regulaminu wewnętrznego jest zobowiązany przygotować sprawozdanie wstępne.

SEKCJA 1 CZŁONKOWIE 2. Sprawozdanie wstępne jest przekazywane wraz z dokumentami uzasadniającymi wszystkim członkom, w tym członkowi, którego dotyczą informacje, który przekazuje w odpowiedzi swoje uwagi na piśmie w terminie ustalonym przez prezesa lub, jeżeli sprawozdanie dotyczy prezesa, członka najwyższego rangą w hierarchii po prezesie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 18 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.