Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 181 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1835) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 181 POZ 1

Strona 1 z 18
13.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1835)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/485/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(1)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego, w szczególności jej art. 20 ust. 3 (1),

Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (4) powinna zostać uaktualniona w celu uwzględnienia w szczególności zmian jakie nastąpiły w niektórych Państwach Członkowskich w zakresie punktów kontroli oraz kontroli przeprowadzonych zgodnie z tą decyzją.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

Wykaz punktów kontroli granicznej ustanowiony w decyzji 2001/881/WE („wykaz”) zawiera jednostkowy numer TRACES w odniesieniu do każdego punktu kontroli granicznej. TRACES to skomputeryzowany system wprowadzony decyzją Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniającą decyzję 92/486/EWG (5). Zastępuje on wcześniejszy system ANIMO oparty na sieci wprowadzonej decyzją Komisji 91/398/EWG z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo) (6) i dotyczącego identyfikacji przepływu zwierząt i niektórych produktów w przywozie i handlu wewnątrzwspólnotowym.

(1)

(2) (3)

Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(4) (5) (6)

Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/102/WE (Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 30). Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63. Decyzja zmieniona decyzją 2005/123/WE (Dz.U. L 39 z 11.2.2005, str. 53). Dz.U. L 221 z 9.8.1991, str. 30.

L 181/2

(3)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(7)

13.7.2005

Po zadawalających wynikach kontroli zgodnie z decyzją 2001/881/WE wykaz należy uzupełnić o dodatkowe punkty kontroli granicznej w Sines w Portugalii, Bratysławie w Słowacji, Vallecie w Malcie oraz Manston w Zjednoczonym Królestwie. W związku z informacjami przekazanymi przez Szwecję i Zjednoczone Królestwo punkty kontroli granicznej w Norrköping i Varberg w Szwecji oraz w Portsmouth w Zjednoczonym Królestwie należy usunąć z wykazu. Ponadto należy uaktualnić wykaz w celu uwzględnienia ostatnich zmian dotyczących punktów kontroli granicznej, które już zostały zatwierdzone zgodnie z decyzją 2001/881/EC i dotyczących kategoryzacji zwierząt lub produktów, których kontrolowanie jest dozwolone w tych punktach oraz organizacji centrów kontroli działających w ramach tych punktów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 181 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L181 - 31 z 200513.7.2005

    Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać wydatki poniesione przez niektóre Państwa Członkowskie w 2005 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1858)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.