Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 29

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiająca zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

Data ogłoszenia:2005-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 29

Strona 1 z 5
13.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/29

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiająca zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

UNIA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz UKRAINA, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska (UE) może zadecydować o podjęciu działań w dziedzinie zarządzania kryzysami, w tym działań mających na celu utrzymanie pokoju. Rada Europejska na szczycie w Sewilli w dniach 21 i 22 czerwca 2002 r. ustaliła sposoby prowadzenia konsultacji i współpracy między Unią Europejską a Ukrainą w zakresie zarządzania kryzysami. Unia Europejska zadecyduje, czy państwa trzecie zostaną zaproszone do udziału w operacji zarządzania kryzysami prowadzonej przez UE. Ukraina może przyjąć zaproszenie Unii Europejskiej i zaoferować swój wkład. W takim przypadku Unia Europejska zadecyduje w sprawie przyjęcia proponowanego wkładu Ukrainy. Ogólne warunki dotyczące udziału Ukrainy w prowadzonych przez UE operacjach cywilnych i wojskowych zarządzania kryzysami powinny być ustalone w umowie ustanawiającej zasady ogólne takiego ewentualnego przyszłego udziału, a nie określane każdorazowo oddzielnie dla każdej operacji. Dodatkowe porozumienia wykonawcze powinny zostać zawarte dla każdej operacji, jak określono w art. 13 niniejszej umowy. Umowa powinna pozostawać bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską oraz nie powinna przesądzać o indywidualnym charakterze decyzji Ukrainy dotyczącej udziału w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami zgodnie z jej prawem. Umowa powinna dotyczyć jedynie przyszłych operacji zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE oraz powinna być bez uszczerbku dla możliwych istniejących umów dotyczących udziału Ukrainy w już trwających operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

dobnej wysokości udziału w kosztach wspólnych operacji w celu pomocy Ukrainie w sformułowaniu jej oferty. 4. Unia Europejska informuje listownie Ukrainę o wyniku oceny w celu zagwarantowania udziału Ukrainy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Artykuł 2 Ogólne zasady 1. Ukraina włącza się do wspólnego działania, na mocy którego Rada Unii Europejskiej decyduje, że UE będzie prowadziła operację zarządzania kryzysami oraz do wszelkich wspólnych działań i decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanawia rozszerzyć prowadzoną przez Unię Europejską operację zarządzania kryzysami zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkimi wymaganymi porozumieniami wykonawczymi.

Artykuł 1 Decyzje odnoszące się do udziału 1. Po podjęciu przez Unię Europejską decyzji o zaproszeniu Ukrainy do udziału w prowadzonej przez nią operacji zarządzania kryzysami oraz po podjęciu przez Ukrainę decyzji o udziale, Ukraina przekazuje Unii Europejskiej informacje w sprawie proponowanego wkładu. 2. Dokonywana przez Unię Europejską ocena wkładu Ukrainy jest prowadzona w konsultacji z Ukrainą. 3. Możliwie najwcześniej Unia Europejska dostarcza Ukrainie początkowych danych szacunkowych dotyczących prawdopo-

L 182/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2005

2. Udział Ukrainy w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami odbywa się bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską. Artykuł 3 Status personelu i sił zbrojnych 1. Status personelu oddelegowanego do prowadzonej przez UE operacji cywilnej zarządzania kryzysami lub sił zbrojnych wysłanych do prowadzonej przez UE operacji wojskowej zarządzania kryzysami przez Ukrainę podlega umowie w sprawie statusu sił zbrojnych/misji, jeżeli jest ona dostępna, zawartej między Unią Europejską i Państwem/Państwami, w którym/których operacja jest prowadzona.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 35 z 200513.7.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L182 - 28 z 200513.7.2005

  Decyzja Rady 2005/495/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiającej zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L182 - 26 z 200513.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2110) (1)

 • Dz. U. L182 - 20 z 200513.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2003 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia o EOG przeciwko Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd oraz Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Sprawa Nr C.37.370 – Sorbaty) (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3426) (1)

 • Dz. U. L182 - 12 z 200513.7.2005

  Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L182 - 11 z 200513.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie podpisania Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L182 - 9 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L182 - 7 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L182 - 5 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. zawieszające system zaliczek pomocy wyrównawczej w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów w roku 2005

 • Dz. U. L182 - 3 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów na rzecz zwalczania salmonelli (1)

 • Dz. U. L182 - 1 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.