Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów na rzecz zwalczania salmonelli (1)

Data ogłoszenia:2005-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 3

Strona 1 z 2
13.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1091/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów na rzecz zwalczania salmonelli

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do stad hodowlanych w opinii uznano wprawdzie potencjalne ryzyko rozopowszechnienia pozostałych bakterii Salmonella spp., w tym rozpowszechnienia jakichkolwiek wybranych odpornych szczepów w obrębie piramidy produkcyjnej, uznano jednak również, że poprzez stosowanie środków zwalczających drobnoustroje możnaby ocalić cenny materiał genetyczny pochodzący z zakażonych stad hodowlanych. W opinii stwierdzono również, że z zasady dla wszystkich rodzajów drobiu, środki zwalczające drobnoustroje mogą być przydatne w ograniczaniu zachorowalności i śmiertelności w rzadkich przypadkach klinicznego zakażenia wywoływanego Salmonellą spp.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 można podjąć decyzję o niestosowaniu szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów kontroli ustalonych przez Państwa Członkowskie, aby osiągnąć cele wspólnotowe ustanowione zgodnie z tym rozporządzeniem. Również na mocy rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 można podjąć decyzję o stosowaniu szczególnych metod kontroli w celu ograniczenia powszechnego występowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na poziomie pierwotnej produkcji zwierzęcej oraz innych etapach łańcucha żywnościowego, jak również można przyjąć zasady dotyczące warunków stosowania takich metod. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003, przed przedstawieniem zasad dotyczących szczególnych metod kontroli, Komisja zasięga opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Komisja zasięgnęła opinii EFSA w sprawie stosowania środków zwalczających drobnoustroje oraz szczepionek w zwalczaniu salmonelli u drobiu. Dnia 21 października 2004 r. EFSA wydał dwie oddzielne opinie w sprawie powyższych kwestii. W opinii dotyczącej stosowania środków zwalczających drobnoustroje w zwalczaniu salmonelli u drobiu, EFSA zalecił zaniechanie stosowania środków zwalczających drobnoustroje z uwagi na powstawanie, wybór i rozpowszechnianie się odporności, które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Stosowanie środków zwalczających drobnoustroje powinno podlegać oficjalnie określonym warunkom, które zapewniałyby ochronę zdrowia publicznego oraz musi zostać wcześniej w pełni uzasadnione i zarejestrowane przez właściwy organ.

(7)

W związku z tym, na podstawie opinii EFSA, należy zakazać stosowania środków zwalczających drobnoustroje w ramach krajowych programów kontroli przyjmowanych zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003, w przypadkach innych niż wyjątkowe sytuacje, o których mowa w opinii EFSA.

(2)

(8)

(3)

(4)

We wszystkich przypadkach należy stosować jedynie weterynaryjne produkty lecznicze dopuszczone zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2), lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającym Europejską Agencję Leków (3). W niniejszym rozporządzeniu weterynaryjne produkty lecznicze zwalczające drobnoustroje określane są jako środki zwalczające drobnoustroje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 35 z 200513.7.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L182 - 29 z 200513.7.2005

  Umowa między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiająca zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L182 - 28 z 200513.7.2005

  Decyzja Rady 2005/495/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiającej zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L182 - 26 z 200513.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2110) (1)

 • Dz. U. L182 - 20 z 200513.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2003 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia o EOG przeciwko Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd oraz Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Sprawa Nr C.37.370 – Sorbaty) (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3426) (1)

 • Dz. U. L182 - 12 z 200513.7.2005

  Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L182 - 11 z 200513.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie podpisania Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L182 - 9 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L182 - 7 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L182 - 5 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. zawieszające system zaliczek pomocy wyrównawczej w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów w roku 2005

 • Dz. U. L182 - 1 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.