Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Wietnamu, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 1

Strona 1 z 34
14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1095/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Wietnamu, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

Rada, na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2474/93 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 30,6 % na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („środki pierwotne”). W następstwie dochodzenia dotyczącego obchodzenia środków, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97 (3) wspomniane cło zostało rozszerzone na przywóz niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). W następstwie przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego („poprzednie dochodzenie”), Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 1524/2000 (4), zdecydowała, że wspomniane powyżej środki powinny zostać utrzymane. 2. Obecne dochodzenia

(2)

(3)

W dniu 29 kwietnia 2004 r. Komisja powiadomiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5) o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty rowerów pochodzących z Wietnamu. W tym samym dniu, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (6) wszczęcie przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu do Wspólnoty rowerów pochodzących z ChRL. Dochodzenia antydumpingowe wszczęto w następstwie skargi i wniosku złożonych w dniu 15 marca 2004 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rowerów („EBMA” lub „wnioskodawca”), działające w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 35 %, całkowitej wspólnotowej produkcji rowerów. Skarga zawierała dowód stosowania dumpingu w odniesieniu do wymienionego produktu i poważnej szkody, będącej jego skutkiem, co uznano za wystarczające uzasadnienie wszczęcia postępowania dotyczącego przywozu rowerów pochodzących z Wietnamu. Wniosek zawierał wystarczający dowód uzasadniający wszczęcie przeglądu okresowego środków mających zastosowanie do przywozu rowerów pochodzących z ChRL.

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 228 z 9.9.1993, str. 1. 3) Dz.U. L 16 z 18.1.1997, str. 55. ( (4) Dz.U. L 175 z 14.7.2000, str. 39. (5) Dz.U. C 103 z 29.4.2004, str. 76. (6) Dz.U. C 103 z 29.4.2004, str. 80.

L 183/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

3. Strony dochodzenia

(6)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu dochodzeń wnioskodawcę, producentów wspólnotowych wspomnianych w skardze i we wniosku, innych znanych producentów wspólnotowych, producentów eksportujących, importerów, zainteresowane stowarzyszenia, a także władze ChRL i Wietnamu. Zainteresowanym stronom umożliwiono pisemne przedstawienie swoich opinii i złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Kilku producentów wspólnotowych reprezentowanych przez wnioskodawcę, innych współpracujących producentów wspólnotowych, producentów eksportujących, importerów, dostawców i stowarzyszeń użytkowników przedstawiło swoje opinie. Wszystkie zainteresowane strony, które wystąpiły z takim wnioskiem, zostały przesłuchane. 4. Kontrola wyrywkowa

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 109 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Algierii, Bahamów i Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2551) (1)

 • Dz. U. L183 - 104 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2545) (1)

 • Dz. U. L183 - 99 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Bahamów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2518) (1)

 • Dz. U. L183 - 92 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Algierii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2533) (1)

 • Dz. U. L183 - 88 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/472/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2454) (1)

 • Dz. U. L183 - 84 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/757/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Madagaskaru w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2513) (1)

 • Dz. U. L183 - 79 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L183 - 78 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L183 - 76 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L183 - 73 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L183 - 71 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 69 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 68 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L183 - 67 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2005, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L183 - 65 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L183 - 64 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L183 - 63 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L183 - 47 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L183 - 45 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L183 - 39 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L183 - 37 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.