Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 109

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Algierii, Bahamów i Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2551) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 109

Strona 1 z 2
14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/109

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Algierii, Bahamów i Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2551)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/501/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

W celu zachowania przejrzystości należy w całości zastąpić omawiane wykazy. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/296/WE. Niniejszą decyzję stosuje się od tego samego dnia, co decyzje 2005/498/WE, 2005/499/WE oraz 2005/500/WE dotyczące przywozu produktów rybołówstwa z Algierii, Bahamów i Grenady. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży (1), w szczególności jej art. 2 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4) (5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 97/296/WE z dnia 22 kwietnia 1997 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) zawiera wykaz państw i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Część I Załącznika do niniejszej decyzji ustala wykaz państw i terytoriów objętych szczególną decyzją na mocy dyrektywy Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (3), a część II tego Załącznika ustala wykaz państw i terytoriów spełniających warunki określone w art. 2 ust. 2 decyzji 95/408/WE. Decyzje Komisji 2005/498/WE 2005/499/WE oraz 2005/500/WE (6) ustalają szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Algierii, Bahamów i Grenady. Wymienione państwa należy zatem włączyć do wykazu w części I Załącznika do decyzji 97/296/WE. (4), (5)

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 97/296/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 sierpnia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

(2)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33; sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 122 z 14.5.1997, str. 21. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/219/WE (Dz.U. L 69 z 16.3.2005, str. 55). (3) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (4) Patrz: str. 92 niniejszego Dziennika Urzędowego. (5) Patrz: str. 99 niniejszego Dziennika Urzędowego. (6) Patrz: str. 104 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 183/110

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK Wykaz państw i terytoriów, z których przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, jest dozwolony I. Państwa i terytoria objęte decyzją szczególną na mocy dyrektywy Rady 91/493/EWG AE – Zjednoczone Emiraty Arabskie AG – Antigua i Barbuda AL – Albania AN – Antyle Niderlandzkie AR – Argentyna AU – Australia BD – Bangladesz BG – Bułgaria BR – Brazylia BS – Bahamy BZ – Belize CA – Kanada CH – Szwajcaria CI – Wybrzeże Kości Słoniowej CL – Chile CN – Chiny CO – Kolumbia CR – Kostaryka CS – Serbia i Czarnogóra (1) CU – Kuba CV – Republika Zielonego Przylądka DZ – Algieria EC – Ekwador EG – Egipt FK – Falklandy GA – Gabon GD – Grenada GH – Ghana GL – Grenlandia GM – Gambia GN – Gwinea GT – Gwatemala GY – Gujana HK – Hongkong HN – Honduras HR – Chorwacja ID – Indonezja IN – Indie IR – Iran JM – Jamajka JP – Japonia KE – Kenia KR – Korea Południowa KZ – Kazachstan LK – Sri Lanka MA – Maroko MG – Madagaskar MR – Mauretania MU – Mauritius MV – Malediwy MX – Meksyk MY – Malezja MZ – Mozambik NA – Namibia NC – Nowa Kaledonia NG – Nigeria NI – Nikaragua NZ – Nowa Zelandia OM – Oman PA – Panama PE – Peru PG – Papua Nowa Gwinea PH – Filipiny PF – Polinezja Francuska PM – St Pierre i Miquelon PK – Pakistan RO – Rumunia RU – Rosja SA – Arabia Saudyjska SC – Seszele SG – Singapur SN – Senegal SR – Surinam SV – Salwador TH – Tajlandia TN – Tunezja TR – Turcja TW – Tajwan TZ – Tanzania UG – Uganda UY – Urugwaj VE – Wenezuela VN – Wietnam YE – Jemen YT – Majotta ZA – Republika Południowej Afryki ZW – Zimbabwe

(1) Z wyjątkiem Kosowa, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 109 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 104 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2545) (1)

 • Dz. U. L183 - 99 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Bahamów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2518) (1)

 • Dz. U. L183 - 92 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Algierii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2533) (1)

 • Dz. U. L183 - 88 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/472/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2454) (1)

 • Dz. U. L183 - 84 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/757/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Madagaskaru w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2513) (1)

 • Dz. U. L183 - 79 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L183 - 78 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L183 - 76 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L183 - 73 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L183 - 71 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 69 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 68 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L183 - 67 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2005, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L183 - 65 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L183 - 64 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L183 - 63 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L183 - 47 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L183 - 45 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L183 - 39 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L183 - 37 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 1 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Wietnamu, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.