Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 65

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2005-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 65

14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/65

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1102/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2) w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany: a) w kodach CN dla numeru porządkowego 09.0106 w drugiej kolumnie wprowadza się następujące zmiany: i) kod CN „6207 91 90” zastępuje się kodem CN „ex 6207 91 00”; ii) kod CN „6208 91 19” zastępuje się kodem CN „ex 6208 91 00”; iii) kod CN „6302 51” „ex 6302 51 00”; iv) kod CN „6302 91” „6302 91 00”; zastępuje się kodem CN

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1810/2004 (3), zmieniło kody Nomenklatury Scalonej dla pewnych produktów w załącznikach III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 32/2000. W związku z tym załączniki te należy odpowiednio zmienić. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1810/2004. Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

zastępuje

się

kodem

CN

v) kody CN „6301 20 91” i „6301 20 99” zastępuje się kodem CN „6301 20 90”; b) w kodach dla numeru porządkowego 09.0106 w kolumnie kodów TARIC wprowadza się następujące zmiany: i) w wierszu dla kodu CN „6207 91 90” kod „10” zastępuje się kodem „91”; ii) w wierszu dla kodu CN „6208 91 19” kod „10” zastępuje się kodem „18”; c) w kodach CN dla numeru porządkowego 09.0106 wprowadza się następujące zmiany: i) kod CN „6207 91 90” zastępuje się kodem CN „6207 91 00”; ii) kod CN „6208 91 19” zastępuje się kodem CN „6208 91 00”; iii) kody CN „6301 20 91” i „6301 20 99” zastępuje się kodem CN „6301 20 90”; iv) kody CN „6302 51 10” i „6302 51 90” zastępuje się kodem CN „6302 51 00”; v) kody CN „6302 91 10” i „6302 91 90” zastępuje się kodem CN „6302 91 00”;

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 32/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku III w kodach dla numeru porządkowego 09.0107 wprowadza się następujące zmiany: a) kod CN „ex 5702 39 90” zastępuje się kodem CN „ex 5702 39 00”; b) kod CN „ex 5702 49 90” oraz poddział TARIC „10” tego kodu zastępuje się odpowiednio kodem CN „ex 5702 49 00” oraz poddziałem TARIC „20”; c) kod CN „ex 5703 90 00” zastępuje się kodami CN „ex 5703 90 10” i „ex 5703 90 90”;

(1) Dz.U. L 5 z 8.1.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 545/2004 (Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 12). 2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1). (3) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.

L 183/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

3) w załączniku V w kodach dla numeru porządkowego 09.0103 w wykazie kodów TARIC w kolumnie „kod CN” wprowadza się następujące zmiany: a) kody CN „5210 11 10” i „5210 11 90” zastępuje się kodem CN „5210 11 00”; b) kody CN „5210 21 10” i „5210 21 90” zastępuje się kodem CN „5210 21 00”;

c) kody CN „5210 31 10” i „5210 31 90” zastępuje się kodem CN „5210 31 00”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 109 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Algierii, Bahamów i Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2551) (1)

 • Dz. U. L183 - 104 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2545) (1)

 • Dz. U. L183 - 99 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Bahamów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2518) (1)

 • Dz. U. L183 - 92 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Algierii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2533) (1)

 • Dz. U. L183 - 88 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/472/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2454) (1)

 • Dz. U. L183 - 84 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/757/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Madagaskaru w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2513) (1)

 • Dz. U. L183 - 79 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L183 - 78 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L183 - 76 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L183 - 73 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L183 - 71 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 69 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 68 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L183 - 67 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2005, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L183 - 64 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L183 - 63 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L183 - 47 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L183 - 45 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L183 - 39 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L183 - 37 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 1 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Wietnamu, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.