Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 88

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/472/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2454) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 88

L 183/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/472/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2454)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/497/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Właściwym jest stosowanie niniejszej decyzji czterdzieści pięć dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ustanawiając w ten sposób konieczny okres przejściowy. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2002/472/WE ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki Bułgarii (2) stanowi, że dodanie nowych przedsiębiorstw i statków do listy przedsiębiorstw i statków, z których zatwierdzono przywóz produktów rybołówstwa z Bułgarii będzie wymagać przeprowadzenia inspekcji przez Komisję. Decyzja 2002/472/WE stanowi również, że ograniczenie częstotliwości kontroli bezpośrednich, ustanowione w decyzji Komisji 94/360/WE (3) nie dotyczy produktów rybołówstwa przywożonych z Bułgarii. Wynik nowej inspekcji przeprowadzonej przez ekspertów Komisji wskazuje, że Bułgaria spełnia obecnie warunki, aby zapewnić gwarancje sanitarne przynajmniej równorzędne z tymi stosowanymi we Wspólnocie. W świetle tego wyniku właściwym jest zezwolenie na ograniczenie częstotliwości kontroli bezpośrednich, włączenie nowych przedsiębiorstw do listy oraz stosowanie procedury ustanowionej w art. 5 decyzji Rady 95/408/WE (4) przy wprowadzaniu zmian do listy w przyszłości. Należy zatem 2002/472/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Artykuł 1 W decyzji 2002/472/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się art. 4 i 5; 2) załączniki I i II zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 sierpnia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 163 z 21.6.2002, str. 24. (3) Dz.U. L 158 z 25.6.1994, str. 41. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/237/WE (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, str. 40). (4) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33).

14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/89

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I ŚWIADECTWO ZDROWIA dla produktów rybołówstwa pochodzących z Bułgarii i przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich pod każdą postacią

L 183/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/91

ZAŁĄCZNIK II WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW I STATKÓW

Nr zatwierdzenia

Nazwa

Miasto Region

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Kategoria

Uwagi

BG 051 3001 BG 161 3002 BG 211 3002 BG 261 3001 BG 051 3002 BG 021 3024 BG 020 3001

Legenda kategorii:

Maxim-G Keranov Parpen Chobanov Salvenius ReyaFish Euro Pesca, Ltd company Beluga AD Buljac AD Buljac AD

Novo Sello – Okręg Vidin Boliartsi – Okręg Plovp Dospat – Okręg Smolyan Svolengrad – Okręg Haskovo Miasto Vidin – Region Vidin Miasto Bourgas – Region Bourgas Miasto Bourgas – Region Bourgas

PP PP PP PP PP PP PP A

PPa Zakład przetwarzający wyłącznie lub w części materiały pochodzące z akwakultury (produkty hodowlane).”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 88 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 109 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Algierii, Bahamów i Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2551) (1)

 • Dz. U. L183 - 104 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2545) (1)

 • Dz. U. L183 - 99 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Bahamów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2518) (1)

 • Dz. U. L183 - 92 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Algierii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2533) (1)

 • Dz. U. L183 - 84 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/757/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Madagaskaru w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2513) (1)

 • Dz. U. L183 - 79 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L183 - 78 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L183 - 76 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L183 - 73 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L183 - 71 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 69 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 68 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L183 - 67 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2005, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L183 - 65 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L183 - 64 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L183 - 63 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L183 - 47 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L183 - 45 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L183 - 39 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L183 - 37 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 1 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Wietnamu, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.