Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 99

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Bahamów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2518) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 99

14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/99

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Bahamów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2518)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/499/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

dyrektywy 91/493/EWG (2). Wykazy te należy sporządzić na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez DF. Właściwym jest stosowanie niniejszej decyzji czterdzieści pięć dni po jej opublikowaniu przewidzianym w koniecznym okresie przejściowym. Środki przewidziane w niniejszej decyzji, są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(8)

Na Bahamach w imieniu Komisji przeprowadzono kontrolę, mającą na celu sprawdzenie warunków, w jakich produkty rybołówstwa są wytwarzane, przechowywane i wysyłane do Wspólnoty. Wymogi ustawodawstwa Bahamów w zakresie kontroli zdrowotnej i monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równoważne wymogom ustanowionym w dyrektywie 91/493/EWG. Szczególnie „Department of fisheries (DF)” jest w stanie skutecznie kontrolować wykonywanie obowiązujących przepisów. DF udzielił oficjalnego zapewnienia o zgodności z normami kontroli zdrowotnej i monitorowania produktów rybołówstwa, określonymi w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz w odniesieniu do spełniania wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę. Właściwym jest ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych do Wspólnoty z Bahamów, zgodnie z dyrektywą 91/493/EWG. Konieczne jest również sporządzenie wykazu zakładów, które otrzymały zezwolenie, statków przetwórni lub chłodni składowych oraz wykazu statków zamrażalni wyposażonych, zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r., ustanawiającej minimalne zasady higieny mające zastosowanie do produktów rybołówstwa otrzymanych na pokładzie niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) pkt i)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Na Bahamach właściwym organem odpowiedzialnym za kontrolowanie i poświadczanie zgodności produktów rybołówstwa z wymogami dyrektywy 91/493/EWG jest „Department of Fisheries (DF)”. Artykuł 2 Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty z Bahamów spełniają wymogi określone w art. 3, 4 oraz 5. Artykuł 3 1. Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza, zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku I. 2. Świadectwo sporządza się przynajmniej w jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole. 3. Świadectwo zawiera nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela DF oraz jego urzędową pieczęć odciśniętą w kolorze różniącym się od pozostałych adnotacji. Artykuł 4 Produkty pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych, lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku II.

(2) Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

L 183/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

Artykuł 5 Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem i przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, wszystkie opakowania zawierają napis „BAHAMY” oraz numer zatwierdzenia/rejestracji zakładu, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia, naniesiony w sposób nieusuwalny. Artykuł 6 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 sierpnia 2005 r.

Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/101

ZAŁĄCZNIK I ŚWIADECTWO ZDROWIA dla produktów rybołówstwa pochodzących z Bahamów i przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich w każdej postaci

L 183/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/103

ZAŁĄCZNIK II WYKAZ ZAKŁADÓW ORAZ STATKÓW

Nr zatwierdzenia

Nazwa

Miasto Region

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Kategoria

01 04 08 16 22 29 64 68 69 70 71 90

Legenda:

Tropic Seafood Ltd Marsh Harbour Exporters & Importers Ltd Ronald’s Seafood Ltd Performance Fisheries Ltd Paradise Fisheries Ltd Seafarmer (David Kreiser) Heritage Seafood Ltd Hurricane Shawn (Hurricane Seafoods) Typhoon Kyle (Hurricane Seafoods) Painful Pleasure (Hurricane Seafoods) Turn Me Loose (Hurricane Seafoods) G & L Seafoods

New Providence Abaco Eleuthera Long Island New Providence New Providence New Providence New Providence New Providence New Providence New Providence Grand Bahama

PP PP PP PP PP FV PP FV FV FV FV PP

FV Statki przetwórnie PP Zakład przetwórczy

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 99 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 109 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Algierii, Bahamów i Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2551) (1)

 • Dz. U. L183 - 104 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2545) (1)

 • Dz. U. L183 - 92 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Algierii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2533) (1)

 • Dz. U. L183 - 88 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/472/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2454) (1)

 • Dz. U. L183 - 84 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/757/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Madagaskaru w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2513) (1)

 • Dz. U. L183 - 79 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L183 - 78 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L183 - 76 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L183 - 73 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L183 - 71 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 69 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 68 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L183 - 67 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2005, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L183 - 65 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L183 - 64 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L183 - 63 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L183 - 47 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L183 - 45 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L183 - 39 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L183 - 37 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 1 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Wietnamu, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.