Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 185 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2005-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 185 POZ 27

16.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/27

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1151/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Uwzględniając znaczenie gospodarcze niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, o której mowa w pkt. I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską, Jako że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od 1 lipca 2005 r., powinno ono natychmiast wejść w życie,

W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe (1). Wspólnotowe zapotrzebowanie na produkty będące przedmiotem niniejszego wniosku powinno być zaspokojone na jak najkorzystniejszych warunkach. W tym celu nowe kontyngenty taryfowe Wspólnoty powinny być otwierane z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych dla właściwych wielkości, unikając jakiegokolwiek zakłócenia rynków tych produktów. Wielkość kontyngentu w przypadku niektórych autonomicznych kontyngentów taryfowych Wspólnoty jest niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby przemysłu we Wspólnocie w obecnym okresie kontyngentowym. Dlatego wielkość tych kontyngentów powinna zostać zwiększona. Dlatego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 powinno zostać odpowiednio zmienione.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Kontyngenty wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 z mocą od dnia 1 lipca 2005 r. Artykuł 2 W okresie kontyngentowym obowiązującym od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wielkość kontyngentu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.2626 ustala się na 1 600 000 sztuk. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r. W imieniu Rady

I. LEWIS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2243/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 1).

L 185/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2005

ZAŁĄCZNIK

„Numer

porządkowy Kod CN

Podpodział Taric

Opis

Wielkość kontyngentu

Stawka celna dla kontyngentu %

Okres obowiązywania kontyngentu

09.2002 09.2003

2928 00 90 8543 89 95

30 63

Fenylohydrazyna Generator częstotliwości sterowany napięciowo, składający się z elementów aktywnych oraz pasywnych na obwodzie drukowanym, w obudowie, której wymiary zewnętrzne nie przekraczają 30 × 30 mm Akrylonitryl Rdzenie ferrytowe o następujących wymiarach: — górna średnica wewnętrzna długości 48 mm, wysokość 42 mm; — górna średnica wewnętrzna długości 48 mm, wysokość 44 mm; — górna średnica wewnętrzna długości 49 mm, wysokość 42 mm; — górna średnica wewnętrzna długości 51 mm, wysokość 40 mm do produkcji zespołu cewek odchylających (a)

300 ton 700 000 sztuk

0 0

1.7.–31.12.2005 1.7.–31.12.2005

09.2004 09.2009

2926 10 00 8504 90 11

10 30

40 000 ton 650 000 sztuk

0 0

1.7.–31.12.2005 1.7.–31.12.2005

09.2018

2932 11 00

10

Tetrahydrofuran zawierający nie więcej niż 40 mg/l tetrahydro2-metylofuranu i tetrahydro-3metylofuranu łącznie, do produkcji α-4-hydroksybutyloω-hydroksypoli(oksytetrametylenu) (a) 1,1,1,2 tetrafluoroetan, certyfikowany, bezzapachowy, zawierający w masie maksymalnie: — 600 ppm wagi 1,1,2,2tetrafluoroetanu; — 2 ppm wagi pentafluoroetanu; — 2 ppm wagi chlorodifluorometanu; — 2 ppm wagi chloropentafluoroetanu; — 2 ppm wagi dichlorodifluorometanu do produkcji farmaceutycznych gazów pędnych do medycznych inhalatorów ciśnieniowych (a)

30 000 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2026

2903 30 80

70

2 000 ton

0

1.7.–31.12.2005

16.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/29

Numer porządkowy

Kod CN

Podpodział Taric

Opis

Wielkość kontyngentu

Stawka celna dla kontyngentu %

Okres obowiązywania kontyngentu

09.2028

8545 19 90

10

Pręty węglowe (elektrody węglowe) do produkcji baterii węglowo-cynkowych (a) Chlorotalonil Silniki benzynowe czterosuwowe o pojemności skokowej cylindra nieprzekraczającej 250 cm3, przeznaczone do produkcji kosiarek do trawników (podpozycja 8433 11 (a)) lub kosiarek samobieżnych (podpozycja 8433 20 10 (a)),

400 000 000 sztuk

0

1.7.–31.12.2005

09.2030 09.2976

2926 90 95 ex 8407 90 10

74 10

350 ton 750 000 sztuk

0 0

1.7.–31.12.2005 1.7.2005– 30.6.2006

(a) Kontrola stosowania dla tego celu szczególnego odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 185 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 37 z 200516.7.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalającego stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (Dz.U. L 183 z 14.7.2005)

 • Dz. U. L185 - 35 z 200516.7.2005

  Decyzja Rady 2005/511/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem poprzez wyznaczenie Europolu jako biura centralnego ds. zwalczania fałszowania euro

 • Dz. U. L185 - 33 z 200516.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1729)

 • Dz. U. L185 - 32 z 200516.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L185 - 31 z 200516.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania brytyjskiego członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L185 - 30 z 200516.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania brytyjskiego zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L185 - 24 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L185 - 22 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L185 - 20 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do penetamatu (1)

 • Dz. U. L185 - 19 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2005 z dnia 15 lipca 2005 r.. w sprawie wstrzymania połowów dobijakowatych przy pomocy niektórych narzędzi połowowych w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak

 • Dz. U. L185 - 18 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 86. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L185 - 17 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L185 - 16 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 22. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L185 - 15 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 23. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L185 - 14 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 339. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L185 - 12 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L185 - 10 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L185 - 8 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L185 - 3 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie opłat i/lub refundacji wywozowych na cukier biały w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006

 • Dz. U. L185 - 1 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.