Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 185 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie opłat i/lub refundacji wywozowych na cukier biały w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006

Data ogłoszenia:2005-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 185 POZ 3

Strona 1 z 5
16.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1138/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie opłat i/lub refundacji wywozowych na cukier biały w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3), jak również postanowienia rozporządzenia Komisji (EWG) nr 120/89 z dnia 19 stycznia 1989 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania wywozowych opłat wyrównawczych i opłat wywozowych na produkty rolne (4), muszą nadal obowiązywać.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 22 ust. 2, art. 27 ust. 5 i 15 oraz art. 33 ust. 3,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 1. Przeprowadza się przetarg stały w celu określenia opłat wywozowych i/lub refundacji wywozowych na cukier biały objęty kodem CN 1701 99 10 do wszystkich państw trzecich z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (5) oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Podczas trwania przetargu stałego prowadzane są przetargi częściowe.

(1)

Uwzględniając sytuację na rynku cukru we Wspólnocie oraz na rynkach światowych, należy ustanowić w możliwie najkrótszym terminie zaproszenie do stałego przetargu na wywóz cukru białego w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006, które, zważywszy na możliwe zmiany cen światowych cukru, umożliwia określenie opłat wywozowych i/lub refundacji wywozowych.

2. Stały przetarg zostaje otwarty na okres do dnia 27 lipca 2006 r.

Artykuł 2

(2)

Należy zastosować ogólne zasady procedury przetargowej celem określenia refundacji wywozowych na cukier, zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

Przetarg stały i przetargi częściowe odbywają się zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 oraz zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3

(3)

Z uwagi na specyfikę operacji, wydaje się konieczne przyjęcie właściwych dyspozycji w zakresie pozwoleń na wywóz wydawanych w ramach przetargu stałego i w ten sposób dokonać derogacji od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1464/95 z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie specjalnych szczegółowych zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze cukru (2). Jednakże postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw

1. Państwa Członkowskie określają treść ogłoszenia o przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto Państwa Członkowskie mogą publikować lub zlecić publikację ogłoszenia w innych mediach.

2.

Ogłoszenie określa w szczególności warunki przetargu.

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (2) Dz.U. L 144 z 28.6.1995, s. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 96/2004 (Dz.U. L 15 z 22.1.2004 str. 4).

(3) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 636/2004 (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 25). (4) Dz.U. L 16 z 20.1.1989, s. 19. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 910/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 63). (5) W tym Kosowo, zgodnie z definicją podaną w uchwale 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 185 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 37 z 200516.7.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalającego stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (Dz.U. L 183 z 14.7.2005)

 • Dz. U. L185 - 35 z 200516.7.2005

  Decyzja Rady 2005/511/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem poprzez wyznaczenie Europolu jako biura centralnego ds. zwalczania fałszowania euro

 • Dz. U. L185 - 33 z 200516.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1729)

 • Dz. U. L185 - 32 z 200516.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L185 - 31 z 200516.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania brytyjskiego członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L185 - 30 z 200516.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania brytyjskiego zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L185 - 27 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L185 - 24 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L185 - 22 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L185 - 20 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do penetamatu (1)

 • Dz. U. L185 - 19 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2005 z dnia 15 lipca 2005 r.. w sprawie wstrzymania połowów dobijakowatych przy pomocy niektórych narzędzi połowowych w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak

 • Dz. U. L185 - 18 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 86. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L185 - 17 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L185 - 16 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 22. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L185 - 15 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 23. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L185 - 14 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 339. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L185 - 12 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L185 - 10 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L185 - 8 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L185 - 1 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.