Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 185 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/511/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem poprzez wyznaczenie Europolu jako biura centralnego ds. zwalczania fałszowania euro

Data ogłoszenia:2005-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 185 POZ 35

Strona 1 z 2
16.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/35

(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/511/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem poprzez wyznaczenie Europolu jako biura centralnego ds. zwalczania fałszowania euro

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. c) i art. 34 ust. 2 lit. c), uwzględniając inicjatywę Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

sankcje za fałszowanie związane z wprowadzeniem euro (3), Rada uważa za stosowne, aby wszystkie Państwa Członkowskie zostały stronami Konwencji genewskiej i zorganizowały biuro centralne w rozumieniu art. 12 tej Konwencji.

(7)

Rada uważa za stosowne wyznaczenie Europolu jako biura centralnego ds. walki z fałszowaniem euro w rozumieniu art. 12 Konwencji genewskiej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. W stosunku do Państw Członkowskich będących stronami Konwencji Genewskiej Europol, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku (zwanym dalej „oświadczeniem”), działa jako biuro centralne ds. walki z fałszowaniem euro w rozumieniu art. 12 zdanie pierwsze Konwencji genewskiej. W zakresie zwalczania fałszowania wszystkich innych walut i zadań biura centralnego, które nie zostały przekazane Europolowi, utrzymuje się dotychczasowe uprawnienia krajowych biur centralnych zgodnie z oświadczeniem. 2. Rządy Państw Członkowskich będących Umawiającymi się Stronami Konwencji genewskiej wydają Oświadczenie i powierzają przedstawicielowi Republiki Federalnej Niemiec przekazanie oświadczeń Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r. W imieniu Rady

G. BROWN

Jako obowiązująca waluta dwunastu Państw Członkowskich, euro staje się w coraz większym stopniu walutą światową i wobec tego stało się priorytetowym celem międzynarodowych organizacji fałszujących pieniądze w Unii Europejskiej i w państwach trzecich. Należy zapobiec dalszemu wzrostowi ilości sfałszowanych euro, który zagraża swobodnemu obiegowi banknotów i monet euro. Należy zacieśnić współpracę pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz pomiędzy Państwami Członkowskimi a Europolem w celu wzmocnienia systemu ochrony euro poza terytorium Unii Europejskiej. Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, uzgodniona dnia 20 kwietnia 1929 r. w Genewie (zwana dalej „Konwencją genewską”), powinna być stosowana skuteczniej w warunkach integracji europejskiej. Państwa trzecie potrzebują centralnego punktu informacji o sfałszowanych euro, a wszystkie informacje o sfałszowanych euro powinny być do celów prowadzenia analiz gromadzone w Europolu. Biorąc pod uwagę decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 317 z 22.12.2004, str. 10. (2) Opinia wydana dnia 12 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 140 z 14.6.2000, str. 1. Decyzja ramowa zmieniona decyzją ramową 2001/888/WSiSW (Dz.U. L 329 z 14.12.2001, str. 3).

L 185/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2005

ZAŁĄCZNIK Oświadczenie ... dotyczące wyznaczenia Europolu jako biura centralnego ds. walki z fałszowaniem euro …, Państwo Członkowskie Unii Europejskiej, udzieliło Europejskiemu Biuru Policyjnemu (zwanemu dalej „Europolem”) mandatu do walki z fałszowaniem euro.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 185 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 37 z 200516.7.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalającego stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (Dz.U. L 183 z 14.7.2005)

 • Dz. U. L185 - 33 z 200516.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1729)

 • Dz. U. L185 - 32 z 200516.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L185 - 31 z 200516.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania brytyjskiego członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L185 - 30 z 200516.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania brytyjskiego zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L185 - 27 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L185 - 24 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L185 - 22 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L185 - 20 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do penetamatu (1)

 • Dz. U. L185 - 19 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2005 z dnia 15 lipca 2005 r.. w sprawie wstrzymania połowów dobijakowatych przy pomocy niektórych narzędzi połowowych w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak

 • Dz. U. L185 - 18 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 86. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L185 - 17 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L185 - 16 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 22. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L185 - 15 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 23. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L185 - 14 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 339. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L185 - 12 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L185 - 10 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L185 - 8 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L185 - 3 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie opłat i/lub refundacji wywozowych na cukier biały w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006

 • Dz. U. L185 - 1 z 200516.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.