Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające kody i wyszczególnienie niektórych produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż

Data ogłoszenia:2005-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 11

Strona 1 z 2
19.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1154/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające kody i wyszczególnienie niektórych produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie procedury dostosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej używanej dla produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 2 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

W wyniku pominięcia załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (4) nie został odpowiednio dostosowany. Należy go zatem odpowiednio dostosować, ze skutkiem od dnia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, poprzez umieszczenie kodu CN 2309 90 20 w wykazie produktów zawartym w załączniku I do tego rozporządzenia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1784/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) zawiera obecnie obowiązującą nomenklaturę scaloną. W wyniku negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki zakończonymi w 1995 r. pewne mieszanki pozostałości z produkcji skrobi kukurydzianej oraz niektóre inne pozostałości, w szczególności pozostałości na sicie z kukurydzy oraz pozostałości z rozmaczania kukurydzy wodą, z procesu mokrego, włączając pozostałości z rozmaczania wodą użyte do produkcji alkoholu lub innych produktów otrzymywanych ze skrobi przywożone do Wspólnoty zostały zwolnione z opłat celnych. Rozporządzenie Rady (WE) nr 344/96 (3) wprowadziło zatem do nomenklatury scalonej podpozycję 2309 90 20 w celu odrębnego sklasyfikowania tego produktu.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 34 z 9.2.1979, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3290/94 (Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 105). 2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1). (3) Dz.U. L 49 z 28.2.1996, str. 1.

(4) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

L 187/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Produkty określone w art. 1 lit. d)

Kod CN Wyszczególnienie

0714

Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach, nawet w postaci granulek; rdzeń sagowca Mąka ze zbóż innych niż pszenica lub meslin – Mąka kukurydziana – Pozostałe: – – Mąka jęczmienna – – Mąka owsiana – – Pozostałe Kasze, mączki i granulki zbożowe z wyjątkiem kasz i mączek z pszenicy (podpozycja 1103 11), kasz i mączek z ryżu (podpozycja 1103 19 50) i granulek z ryżu (podpozycja 1103 20 50) Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone Mąka i mączka z sago lub z korzeni lub bulw objętych pozycją 0714 Skrobie; inulina: – Skrobie:

ex 1102 1102 20 1102 90 1102 90 10 1102 90 30 1102 90 90 ex 1103 ex 1104

1106 20 ex 1108

1108 11 00 1108 12 00 1108 13 00 1108 14 00 ex 1108 19 1108 19 90 1109 00 00 1702

– – Skrobia pszenna – – Skrobia kukurydziana – – Skrobia ziemniaczana – – Skrobia z manioku (cassava) – – Pozostałe skrobie: – – – Pozostałe Gluten pszenny, nawet suszony Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel: – Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy: – – Pozostałe: – – – Pozostałe: – – – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego – – – – Pozostałe: – Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego : – – Pozostałe – Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy: – – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy – – Karmel: – – – Pozostałe:

ex 1702 30

1702 30 91 1702 30 99 ex 1702 40 1702 40 90 ex 1702 90 1702 90 50

19.7.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 29 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/292/WE w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (notyfikowana jako document nr C(2005) 2663) (1)

 • Dz. U. L187 - 25 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 96/609/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako document nr C(2005)2584) (1)

 • Dz. U. L187 - 22 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie cząstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLANs) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2467) (1)

 • Dz. U. L187 - 20 z 200519.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dz. U. L187 - 18 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L187 - 16 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w strefach VIII, IX, X, XII, XIV (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L187 - 14 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską, z jednej strony, a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami, z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

 • Dz. U. L187 - 3 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L187 - 1 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.