Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską, z jednej strony, a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami, z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

Data ogłoszenia:2005-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 14

L 187/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1155/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską, z jednej strony, a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami, z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

„Artykuł 3 Zmiana Wieloletniej Umowy Finansowej

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

1. Artykuł 7 ust. 8 rozdziału A Załącznika do Wieloletnich Umów Finansowych otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu, w szczególności jego art. 41, »Końcowe saldo Programu zostanie wypłacone: a także mając na uwadze, co następuje: a) jeżeli, w terminie płatności ustanowionym w ostatecznej Rocznej Umowie Finansowej, Krajowy Urzędnik Zatwierdzający przedłoży Komisji poświadczone oświadczenie w sprawie wydatków faktycznie poniesionych, zgodnie z postanowieniami art. 9 niniejszego rozdziału;

(1)

Artykuł 7 ust. 8 rozdziału A Załącznika do Wieloletnich Umów Finansowych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1419/2004 (1), powinien, w odniesieniu do procedur mających zastosowanie do wypłaty końcowego salda programu, zostać ujednolicony z datą ostatecznego wygaśnięcia zobowiązania, o której mowa w art. 3 Rocznych Umów Finansowych. W tym celu należy zmienić termin przedkładania Komisji poświadczonych oświadczeń w sprawie wydatków, o których mowa w wymienionym przepisie, i wyjaśnić procedury dotyczące decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, o której mowa w art. 12 rozdziału A Załącznika do Wieloletnich Umów Finansowych.

b) jeśli ostateczne sprawozdanie dotyczące realizacji zostało przedstawione oraz zatwierdzone przez Komisję;

c) gdy zostały przyjęte decyzje, o których mowa w art. 11 niniejszego rozdziału.

(2)

Błąd w tytule art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1419/2004 wymaga sprostowania. Wypłata nie zależy od przyjęcia dalszej decyzji wynikającej z art. 12 niniejszego rozdziału.«.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić i poprawić rozporządzenie (WE) nr 1419/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Komitetu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

(4)

2. W art. 10 ust. 3 rozdziału A Załącznika do Wieloletnich Umów Finansowych dodaje się akapit w brzmieniu:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

»Jednakże odsetki nierozliczone w projektach otrzymujących wsparcie w ramach programu odpowiednio w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Polsce, Słowacji i Słowenii wypłaca się Komisji w euro.«.”.

Artykuł 1 Zmiana art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1419/2004 Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 1419/2004 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 258 z 5.8.2004, str. 11.

Artykuł 2 Zmiana tytułu art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1419/2004 Tytuł art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1419/2004 otrzymuje brzmienie:

19.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/15

„Artykuł 4 Zastąpienie kwot ustanowionych w art. 2 Rocznej Umowy Finansowej na 2003 r.”. Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 29 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/292/WE w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (notyfikowana jako document nr C(2005) 2663) (1)

 • Dz. U. L187 - 25 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 96/609/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako document nr C(2005)2584) (1)

 • Dz. U. L187 - 22 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie cząstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLANs) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2467) (1)

 • Dz. U. L187 - 20 z 200519.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dz. U. L187 - 18 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L187 - 16 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w strefach VIII, IX, X, XII, XIV (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L187 - 11 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające kody i wyszczególnienie niektórych produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż

 • Dz. U. L187 - 3 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L187 - 1 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.