Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

Data ogłoszenia:2005-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 20

L 187/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank (2005/512/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wybrany biegły rewident wypełnia kryteria niezbędne dla jego ustanowienia.

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27.1,

(4)

Rada Prezesów EBC zaleciła udzielenie zewnętrznemu biegłemu rewidentowi mandatu na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem wymogu corocznego potwierdzania rewidenta.

uwzględniając zalecenie EBC/2005/9 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 maja 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank (1),

(5)

Właściwe jest stosowanie się do zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiednio zmiany decyzji 1999/70/WE (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Rachunki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 8 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie: „8. Niniejszym wyznacza się pana Josephusa Andreasa Nijhuisa, zarejestrowanego księgowego i prezesa zarządu PricewaterhouseCoopers BV, działającego samodzielnie w ramach osobistych uprawnień, na zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank, począwszy od roku obrachunkowego 2005, na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem wymogu corocznego potwierdzania mandatu.”.

(2)

Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank (dalej „DNB”) wygasa i nie będzie podlegał odnowieniu. Niezbędne jest zatem ustanowienie zewnętrznego biegłego rewidenta począwszy od roku obrachunkowego 2005.

(3)

DNB wybrał pana Josephusa Andreasa Nijhuisa, zarejestrowanego księgowego i prezesa zarządu PricewaterhouseCoopers BV, działającego samodzielnie w ramach osobistych uprawnień, jako swojego nowego zewnętrznego biegłego rewidenta, przy czym EBC uważa, że

Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest notyfikowana Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/377/WE (Dz.U. L 125 z 18.5.2005, str. 8).

(1) Dz.U. C 151 z 22.6.2005, str. 29.

19.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/21

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r. W imieniu Rady

G. BROWN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 29 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/292/WE w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (notyfikowana jako document nr C(2005) 2663) (1)

 • Dz. U. L187 - 25 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 96/609/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako document nr C(2005)2584) (1)

 • Dz. U. L187 - 22 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie cząstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLANs) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2467) (1)

 • Dz. U. L187 - 18 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L187 - 16 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w strefach VIII, IX, X, XII, XIV (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L187 - 14 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską, z jednej strony, a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami, z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

 • Dz. U. L187 - 11 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające kody i wyszczególnienie niektórych produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż

 • Dz. U. L187 - 3 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L187 - 1 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.