Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie cząstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLANs) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2467) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 22

Strona 1 z 3
L 187/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie cząstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLANs) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2467)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/513/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

ITU-R 229 w sprawie „Wykorzystania zakresów częstotliwości 5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz i 5 470–5 725 MHz przez służbę ruchomą celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe”, co stało się impulsem do dalszej europejskiej harmonizacji pozwalającej na szybki dostęp systemów Lokalnych Sieci Radiowych w Unii Europejskiej. W celu takiej harmonizacji Komisja udzieliła pełnomocnictwa (4) Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) dnia 23 grudnia 2003 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji nr 676/2002/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 5 GHz do wykorzystania przez Lokalne Sieci Radiowe. Na mocy tego pełnomocnictwa CEPT za pośrednictwem swojego Komitetu ds. Łączności Elektronicznej określiła w swoim sprawozdaniu (5) z dnia 12 listopada 2004 r. i swojej decyzji ECC/DEC(04)08 z dnia 12 listopada 2004 r. szczegółowe techniczne i eksploatacyjne warunki korzystania z konkretnych częstotliwości pasma 5 GHz, które są do przyjęcia przez Komisję i Komitet ds. Spektrum Radiowego i które należy stosować we Wspólnocie, aby zapewnić zharmonizowany rozwój WAS/RLAN we Wspólnocie. Urządzenia WAS/RLAN muszą spełniać wymagania dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (6). Artykuł 3 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy zobowiązuje producentów do zapewnienia, że urządzenia nie będą źródłem szkodliwych zakłóceń dla innych użytkowników widma.

Zalecenie Komisji 2003/203/WE z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących zapewniania publicznego dostępu Lokalnych Sieci Radiowych do publicznych sieci i usług łączności elektronicznej dla Wspólnoty (2) zalecało Państwom Członkowskim zapewnienie publicznego dostępu Lokalnych Sieci Radiowych do publicznych sieci i usług łączności elektronicznej w dostępnym paśmie 5 GHz. Uznano również, że dalsza harmonizacja w szczególności pasma 5 GHz może być konieczna w ramach decyzji nr 676/2002/WE, aby zapewnić dostęp dla Lokalnych Sieci Radiowych we wszystkich Państwach Członkowskich i aby zmniejszyć rosnące przeciążenie pasma 2,4 GHz przeznaczonego dla Lokalnych Sieci Radiowych decyzją (01)07 Europejskiego Komitetu Radiokomunikacyjnego (3). Stosowne części pasma 5 GHz zostały przeznaczone dla służby ruchomej z wyłączeniem służby ruchomej lotniczej na zasadzie pierwszej ważności, we wszystkich trzech regionach Międzynarodowej Unii Telekomunikacji (ITU) przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną 2003 (WRC-03), uwzględniając potrzebę ochrony innych służb pierwszej ważności w tych pasmach częstotliwości. Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2003 przyjęła uchwałę Międzynarodowej Unii Telekomunikacji

(6)

(2)

(3)

(7)

(4)

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 12. (3) Decyzja ERC (01)07 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie harmonizacji częstotliwości, parametrów technicznych i zwolnienia z indywidualnych pozwoleń Urządzeń Bliskiego Zasięgu używanych w Lokalnych Sieciach Radiowych (RLAN) działających w zakresie częstotliwości 2 400–2 483,5 MHz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 29 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/292/WE w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (notyfikowana jako document nr C(2005) 2663) (1)

 • Dz. U. L187 - 25 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 96/609/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako document nr C(2005)2584) (1)

 • Dz. U. L187 - 20 z 200519.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dz. U. L187 - 18 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L187 - 16 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w strefach VIII, IX, X, XII, XIV (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L187 - 14 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską, z jednej strony, a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami, z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

 • Dz. U. L187 - 11 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające kody i wyszczególnienie niektórych produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż

 • Dz. U. L187 - 3 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L187 - 1 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.