Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 96/609/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako document nr C(2005)2584) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 25

19.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 96/609/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako document nr C(2005)2584)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/514/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Właściwe jest stosowanie niniejszej decyzji 45 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w celu zapewnienia niezbędnego okresu przejściowego.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1,

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Decyzja Komisji 96/609/WE (2) wyznacza „Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales – Direction Générale des Ressources Animales (MARA-DGRA)” jako właściwy organ na Wybrzeżu Kości Słoniowej w celu sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.

W decyzji 96/609/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 »Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques – Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (MIPARH-DSVQ)« jest właściwym organem na Wybrzeżu Kości Słoniowej w celu sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.”;

(2)

W następstwie restrukturyzacji administracji na Wybrzeżu Kości Słoniowej, właściwy organ przekształcił się w „Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques – Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (MIPARH-DSVQ)”.

2) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

(3)

Ten nowy organ jest w stanie skutecznie kontrolować stosowanie obowiązującego prawodawstwa.

„Artykuł 2 Produkty rybołówstwa i akwakultury przywożone z Wybrzeża Kości Słoniowej muszą spełniać następujące warunki:

(4)

MIPARH-DSVQ złożył oficjalne zapewnienie dotyczące przestrzegania norm kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa i akwakultury określonych w dyrektywie 91/493/EWG, a także spełnienia wymogów higieny odpowiadających tym, które zostały określone w tej dyrektywie.

1) do każdej przesyłki musi być dołączony oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku A;

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 96/609/WE. 2) produkty muszą pochodzić z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku B;

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 269 z 22.10.1996, str. 37.

L 187/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2005

3) z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem i przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, wszystkie opakowania muszą być opatrzone wykonanym w sposób trwały napisem »WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ« i numerem zatwierdzenia/rejestracyjnym zakładu, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia.”; 3) artykuł 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Świadectwa muszą zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela MIPARH-DSVQ oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje.”; 4) załącznik A zastępuje się tekstem w Załączniku do niniejszej decyzji. znajdującym się

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 2 września 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

19.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/27

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK A ŚWIADECTWO ZDROWIA w odniesieniu do produktów rybołówstwa i pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyjątkiem małży dwuskorupowych, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich w dowolnej formie

L 187/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 187 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 29 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/292/WE w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (notyfikowana jako document nr C(2005) 2663) (1)

 • Dz. U. L187 - 22 z 200519.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie cząstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLANs) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2467) (1)

 • Dz. U. L187 - 20 z 200519.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dz. U. L187 - 18 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L187 - 16 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w strefach VIII, IX, X, XII, XIV (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L187 - 14 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską, z jednej strony, a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami, z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

 • Dz. U. L187 - 11 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające kody i wyszczególnienie niektórych produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż

 • Dz. U. L187 - 3 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L187 - 1 z 200519.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.