Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 188 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 188 POZ 16

L 188/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1168/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Austriacka agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty 113 297 ton kukurydzy, znajdującej się w jej posiadaniu.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustalające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje w szczególności, że sprzedaży zboża znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnej dokonuje się drogą przetargu i na podstawie cen pozwalających uniknąć zakłóceń na rynku. Z powodu trudnych warunków klimatycznych na Półwyspie Iberyjskim ceny kukurydzy na rynku wspólnotowym są stosunkowo wysokie, powodując, że hodowcy i przemysł produkujący pasze dla bydła mają trudności związane z zaopatrzeniem po cenach konkurencyjnych. Austria dysponuje zapasami interwencyjnymi kukurydzy, które należy wykorzystać. Należy zatem udostępnić na rynku wewnętrznym zbóż zapasy kukurydzy, znajdujące się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej. W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wspólnotowym, należy przewidzieć, aby zarządzaniem przetargiem zajęła się Komisja. Ponadto należy przewidzieć przyznanie współczynników redukcji ofertom proponującym minimalny poziom ceny sprzedaży. Poza tym ważne jest, aby notyfikacja austriackiej agencji interwencyjnej skierowana do Komisji zachowała anonimowość oferentów. W celu zmodernizowania zarządzania należy przewidzieć przesyłanie informacji wymaganych przez Komisję drogą elektroniczną.

Artykuł 2 Sprzedaż przewidziana w art. 1 odbywa z rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93. się zgodnie

Jednak w drodze odstępstwa od wymienionego rozporządzenia:

(2)

a) oferty ustanawia się w odniesieniu do rzeczywistej jakości partii, której dotyczy oferta;

(3)

b) minimalną cenę sprzedaży ustala się na poziomie pozwalającym uniknąć zakłóceń na rynku zbóż; nie może ona w żadnym wypadku być niższa od ceny interwencyjnej obowiązującej w danym miesiącu, z uwzględnieniem zwyżek miesięcznych.

(4)

Artykuł 3 W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) 2131/93, zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 10 EUR za tonę.

(5)

Artykuł 4 1. Termin przedstawiania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 27 lipca 2005 r. o godzinie 15.00 (czas w Brukseli).

(6)

(7)

Termin przedstawiania ofert w następnych przetargach częściowych upływa w każdą środę o godzinie 15.00 (czas w Brukseli), z wyjątkiem dni: 3 sierpnia 2005 r., 17 sierpnia 2005 r. i 31 sierpnia 2005 r., przypadających w tygodniach, w których nie prowadzi się żadnych przetargów. Termin przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 26 października 2005 r. o godzinie 15.00 (czas w Brukseli).

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

20.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/17

2. Oferty należy przekazać austriackiej agencji interwencyjnej znajdującej się pod następującym adresem: AMA (Agramarkt Austria) Dresdnerstrasse 70 A-1200 Wien Faks (00 431) 33151 4624 (00 431) 33151 4469 Artykuł 5 Austriacka agencja interwencyjna powiadomi Komisję o otrzymanych ofertach przetargowych najpóźniej dwie godziny po wygaśnięciu terminu na złożenie ofert. Powiadomienie to odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z formularzem znajdującym się w Załączniku.

Artykuł 6 Zgodnie z procedurą określoną w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1784/2003 Komisja ustala minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje decyzję o zaniechaniu dalszych działań w stosunku do otrzymanych ofert. W przypadku gdy oferty dotyczą tej samej partii oraz ilości całkowitej większej niż ilość dostępna, można dokonać ustaleń oddzielnie dla każdej partii. W odniesieniu do ofert znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży, oprócz ustalenia tej ceny można zastosować współczynnik redukcji ilości udzielonych zamówień. Artykuł 7 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 188/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2005

ZAŁĄCZNIK Przetarg stały na odsprzedaż 113 297 ton kukurydzy znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej Formularz (*) (Rozporządzenie (WE) nr 1168/2005)

1 Kolejne numery oferentów 2 Numer partii 3 Ilość (t) 4 Cena w ofercie EUR/t

1 2 3 itd.

(*) Do przekazania DG AGRI (D2).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 188 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 46 z 200520.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L188 - 43 z 200520.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/556/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L188 - 36 z 200520.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2685)

 • Dz. U. L188 - 35 z 200520.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie dostosowania diet wypłacanych członkom i zastępcom członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L188 - 32 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1173/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 19 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L188 - 29 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1172/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L188 - 27 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1171/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L188 - 25 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L188 - 19 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 13 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1167/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 10 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1166/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 7 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 4 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 3 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L188 - 1 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.