Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 188 POZ 43

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/556/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

Data ogłoszenia:2005-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 188 POZ 43

Strona 1 z 3
20.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/43

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/556/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

(5)

lonych we wspólnym działaniu 2005/557/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. (1) w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie, które wymagają odpowiedniego zaangażowania politycznego wraz z UA i rządem Sudanu oraz określonych zdolności koordynacyjnych.

a także mając na uwadze, co następuje:

Dnia 31 marca 2005 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła rezolucję 1593(2005) w sprawie sprawozdania Międzynarodowej Komisji Śledczej dotyczącego łamania międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w Darfurze.

(1)

Unia Europejska jest aktywnie zaangażowana na szczeblu dyplomatycznym i politycznym od początków działań międzynarodowych mających na celu opanowanie i rozwiązanie kryzysu w Darfurze.

(6)

SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może się pogorszyć i zaszkodzić celom WPZiB określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

(2)

Unia wyraża chęć wzmocnienia swojej roli politycznej w kryzysie wraz z wieloma podmiotami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi oraz utrzymania spójności między pomocą Unii w zarządzaniu kryzysem w Darfurze pod kierownictwem Unii Afrykańskiej (UA) z jednej strony a ogólnymi stosunkami politycznymi z Sudanem z drugiej strony, w tym w związku z wprowadzeniem w życie całościowego porozumienia pokojowego (CPA) między rządem Sudanu i Ludowym Ruchem/Armią Wyzwolenia Sudanu (SPLM/A).

Artykuł 1 Pan Pekka HAAVISTO zostaje niniejszym mianowany Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Sudanie.

Artykuł 2 Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii w Sudanie, w szczególności dotyczących:

(3)

Unia udziela coraz większej pomocy misji UA w regionie Darfur w Sudanie (AMIS) w zakresie wsparcia planowania i zarządzania, jak i finansowania i logistyki.

a) działań w ramach społeczności międzynarodowej, służących wspieraniu UA oraz ONZ i mających na celu osiągnięcie politycznego rozwiązania konfliktu w Darfurze, jak również ułatwienie wprowadzenia w życie CPA oraz działanie na rzecz wspierania dialogu Południe-Południe, z należytym uwzględnieniem konsekwencji tych kwestii dla regionu oraz zasadą afrykańskiej odpowiedzialności; oraz

(4)

UA zdecydowała się zwiększyć liczbę personelu AMIS do 6 171 wojskowych i 1 560 cywilnych pracowników policyjnych, natomiast Unia, wspierając UA, proponuje w związku z tym rozszerzeniem szereg środków okreś-

b) zapewnienia maksymalnej wkładu Unii do AMIS.

(1) Patrz str. 46 Dz.U.

skuteczności

i

widoczności

L 188/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2005

Artykuł 3 1. Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

Artykuł 4 1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, działając pod zwierzchnictwem i kierownictwem operacyjnym Wysokiego Przedstawiciela. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.

a) współdziałanie z UA, rządem Sudanu i innymi stronami sudańskimi, jak również organizacjami pozarządowymi oraz utrzymanie ścisłej współpracy z ONZ i innymi właściwymi podmiotami międzynarodowymi, mając na celu realizację celów polityki Unii;

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) utrzymuje uprzywilejowany kontakt z SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. KPB ukierunkowuje działania SPUE pod względem strategicznym i politycznym w ramach mandatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 188 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 46 z 200520.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L188 - 36 z 200520.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2685)

 • Dz. U. L188 - 35 z 200520.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie dostosowania diet wypłacanych członkom i zastępcom członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L188 - 32 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1173/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 19 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L188 - 29 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1172/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L188 - 27 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1171/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L188 - 25 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L188 - 19 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 16 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 13 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1167/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 10 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1166/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 7 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 4 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 3 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L188 - 1 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.