Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 15

Strona 1 z 8
21.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/15

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1)

Dnia 29 stycznia 2005 r. Komisja na mocy rozporządzenia (WE) nr 145/2005 z 28 stycznia 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (2) (zwanego dalej „rozporządzeniem tymczasowym”) nałożyła tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej „ChRL”).

B. PÓŹNIEJSZA PROCEDURA

(2)

Po powiadomieniu o istotnych faktach i wnioskach, na podstawie których podjęto decyzję o nałożeniu tymczasowych środków antydumpingowych, kilka zainteresowanych stron przedłożyło zgłoszenia pisemne przedstawiające ich opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Żadna ze stron nie złożyła wniosku o przesłuchanie. Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację informacji uważanych za niezbędne dla ostatecznych ustaleń. Przeprowadzono również wizyty weryfikacyjne na terenie zakładów następujących przedsiębiorstw: a) Niepowiązany importer: — Castle Colours Ltd., Zjednoczone Królestwo; b) Użytkownicy wspólnotowi: — Terreal SA, Francja, — Torrecid SA, Hiszpania.

(3)

(4)

Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i wnioskach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Stronom wyznaczono również termin, w którym mogły składać uwagi związane z przedstawieniem wymienionych istotnych faktów i wniosków. Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały uwzględnione i odpowiednio do nich, w uzasadnionych przypadkach, zmieniono ustalenia.

C. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

(5)

(6)

Ponieważ nie otrzymano żadnych nowych uwag dotyczących „produktu objętego postępowaniem” i „produktu podobnego”, określonych w motywach 11 i 12 rozporządzenia tymczasowego, zostają one niniejszym potwierdzone.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 4.

L 189/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2005

D. DUMPING

1. Traktowanie na zasadach gospodarki rynkowej („MET”)

(7)

Z powodu braku jakichkolwiek uwag, ustalenia w motywach 13 do 23 rozporządzenia tymczasowego dotyczące MET zostają niniejszym potwierdzone. 2. Traktowanie indywidualne („TI”)

(8)

Z powodu braku jakichkolwiek uwag, ustalenia w motywach 24 do 29 rozporządzenia tymczasowego dotyczące traktowania indywidualnego zostają niniejszym potwierdzone. 3. Wartość normalna a) Określenie wartości normalnej dla wszystkich producentów współpracujących, którym przyznano MET

(9)

W przypadku jednego producenta eksportującego, podczas określania czy sprzedaż krajowa została dokonana w zwykłym obrocie handlowym, a także podczas wyznaczania wartości normalnej dla niektórych rodzajów produktu objętego postępowaniem, wykorzystano nieprawidłowe koszty finansowania przy obliczaniu tymczasowego marginesu dumpingu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 69 z 200521.7.2005

  Wspólne Działanie Rady 2005/561/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L189 - 61 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 59 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 35 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie Wspólnego Tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L189 - 34 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L189 - 32 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2004/2005 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

 • Dz. U. L189 - 30 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 990/2005 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 28 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES II, IV i V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L189 - 26 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L189 - 24 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 1 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1174/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.