Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2005-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 26

L 189/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1177/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1238/95.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (1), w szczególności jego art. 113,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Systemu Ochrony Odmian Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

po konsultacji z Radą Administracyjną,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1238/95 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (2) ustala opłaty na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin („Urząd”) oraz poziomy tych opłat.

1) w art. 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Urząd obciąży posiadacza wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin (zwanego dalej »posiadaczem«) opłatą za każdy rok trwania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin (opłata roczna) w wysokości 300 EUR za lata 2003–2007 oraz 435 EUR za rok 2008 i następne.”;

(2)

Spodziewane jest, że przynajmniej do końca 2005 r. rezerwa finansowa Urzędu będzie przekraczać kwotę niezbędną do zapewnienia ciągłości jego działań. Nie należy zatem podnosić rocznych opłat dokonywane na rzecz Urzędu przez posiadaczy wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin za lata 2006–2007 oraz opłat związanych z badaniami technicznymi w 2006 r., jak stanowiło rozporządzenie (WE) nr 1238/95.

2) w art. 12 ust. 1 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) opłaty za wydanie poświadczonych kopii dokumentów; oraz”;

(3)

Należy zmienić przepisy rozporządzenia (WE) nr 1238/95 dotyczące opłat za wydanie kopii tak, aby uwzględniały zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 1239/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (3) rozporządzeniem (WE) nr 1002/2005.

3) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a) nagłówek drugiej brzmienie:

kolumny

otrzymuje

następujące

„Opłaty za lata 2003–2006”;

(1) Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 873/2004 (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 38). (2) Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 569/2003 (Dz.U. L 82 z 29.3.2003, str. 13). (3) Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1002/2005 (Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 7).

b) nagłówek trzeciej brzmienie:

kolumny

otrzymuje

następujące

„Opłaty za rok 2007 i następne”.

21.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/27

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 69 z 200521.7.2005

  Wspólne Działanie Rady 2005/561/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L189 - 61 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 59 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 35 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie Wspólnego Tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L189 - 34 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L189 - 32 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2004/2005 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

 • Dz. U. L189 - 30 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 990/2005 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 28 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES II, IV i V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L189 - 24 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 15 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L189 - 1 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1174/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.