Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 990/2005 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2005-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 30

L 189/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1179/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 990/2005 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmienioną standardową wartość celną w przywozie stosuje się na wniosek osoby zainteresowanej, aby uniknąć sytuacji, w której ta ostatnia ponosi, z mocą wsteczną, niekorzystne konsekwencje,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 990/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2005 ustanowiło w szczególności standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia cytryn. Weryfikacja wykazała, że w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 990/2005 znalazł się błąd, dotyczący cytryn pochodzących z Argentyny. Należy zatem sprostować to rozporządzenie. Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 3223/94 przewiduje, że w przypadku gdy nie obowiązuje standardowa wartość celna w przywozie dla produktu określonego pochodzenia, stosuje się średnią standardowych wartości celnych w przywozie, obowiązujących w odniesieniu do danego produktu. Należy zatem ponownie obliczyć tę średnią, jeżeli jedna ze składowych standardowych wartości celnych w przywozie została zmieniona.

(3)

(2)

Na wniosek osoby zainteresowanej urząd celny, w którym przywóz został zarejestrowany, dokonuje częściowego zwrotu należności celnych na cytryny pochodzące z rozpatrywanych krajów trzecich i dopuszczone do swobodnego obrotu w okresie stosowania standardowych wartości celnych w przywozie, ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 990/2005 ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2005 r. Wnioski o zwrot składa się najpóźniej do dnia 31 października 2005 r., dołączając deklarację dopuszczenia do swobodnego obrotu dla rozpatrywanego przywozu. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). 2) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3). (3) Dz.U. L 168 z 30.6.2005, str. 8.

21.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/31

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 990/2005 standardowe wartości celne w przywozie, mające zastosowanie do cytryn (kod CN 0805 50 10) zastępuje się następującymi standardowymi wartościami celnymi w przywozie:

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich Standardowa wartość celna w przywozie

„0805 50 10

382 388 528 624 999

71,1 65,3 55,5 71,1 65,8”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 69 z 200521.7.2005

  Wspólne Działanie Rady 2005/561/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L189 - 61 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 59 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 35 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie Wspólnego Tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L189 - 34 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L189 - 32 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2004/2005 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

 • Dz. U. L189 - 28 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES II, IV i V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L189 - 26 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L189 - 24 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 15 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L189 - 1 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1174/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.