Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2004/2005 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

Data ogłoszenia:2005-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 32

L 189/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1180/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2004/2005 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku w sektorze cukru (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1713/93 z 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 1 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

niowych do specjalnych kursów wymiany pomiedzę euro a walutami krajowymi Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty. Należy zatem ustanowić specjalny rolniczy kurs wymiany minimalnych cen buraka cukrowego, oraz opłatę produkcyjną i opłatę wyrównawczą w różnych walutach krajowych, na rok gospodarczy 2004/2005.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do przeliczenia cen minimalnych buraka cukrowego, określonych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, jak również opłaty produkcyjnej, i tam gdzie ma to zastosowanie, dodatkowej opłaty wyrównawczej, określonych odpowiednio w art. 15 i 16 wymienionego rozporządzenia, w każdej walucie krajowej tych Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty, jest ustalony na rok gospodarczy 2004/2005, jak określono w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2005 r. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2004 r.

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1713/93 stanowi, że ceny minimalne buraka cukrowego określone w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001, jak również opłata produkcyjna i dodatkowa opłata wyrównawcza, odpowiednio określone w art. 15 i 16 wymienionego rozporządzenia, są przeliczane na walutę krajową przy wykorzystaniu specjalnego rolniczego kursu wymiany równego średniej rolniczych kursów wymiany mających zastosowanie podczas rozpatrywanego roku gospodarczego, obliczonej pro rata temporis. Od dnia 1 stycznia 1999 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2799/98 z 15 grudnia 1998 r. ustanawiającym porozumienia agromonetarne dotyczące euro (3), należy ograniczyć możliwość ustalania kursów przelicze-

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 987/2005 (Dz.U. L 167 z 29.6.2005, str. 12). 2) Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 94. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1509/2001 (Dz.U. L 200 z 25.7.2001, str. 19). (3) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

21.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/33

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. ustalającego na rok gospodarczy 2004/2005 specjalny kurs wymiany mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

Określony kurs walutowy

1 euro =

30,7292 7,44005 15,6466 0,579427 0,682632 3,45280 247,437 0,429756 4,20824 239,768 39,1877 9,11296 0,684821

korony czeskie korony duńskie korony estońskie funty cypryjskie łaty łotewskie lity litewskie forinty węgierskie funty maltańskie złote polskie tolary słoweńskie korony słowackie korony szwedzkie funty szterlingi

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 69 z 200521.7.2005

  Wspólne Działanie Rady 2005/561/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L189 - 61 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 59 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 35 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie Wspólnego Tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L189 - 34 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L189 - 30 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 990/2005 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 28 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES II, IV i V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L189 - 26 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L189 - 24 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 15 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L189 - 1 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1174/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.