Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 35

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie Wspólnego Tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

Data ogłoszenia:2005-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 35

Strona 1 z 6
21.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/35

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-EFTA W SPRAWIE „WSPÓLNEGO TRANZYTU” z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. (2005/558/WE)

WSPÓLNY KOMITET, (6)

uwzględniając Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

W celu umożliwienia stosowania formularzy dotyczących gwarancji, drukowanych zgodnie z kryteriami obowiązującymi przed datą przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej, powinien zostać ustanowiony okres przejściowy, w którym druki te będą mogły być używane po dokonaniu pewnych dostosowań.

Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. Tłumaczenia na język czeski, estoński, łotewski, litewski, węgierski, maltański, polski, słowacki i słoweński odniesień językowych stosowanych we wspomnianej konwencji powinny w związku z tym zostać do niej włączone w należytej kolejności. W celu uwzględnienia wszystkich możliwości dotyczących gwarancji i zwolnień ze składania gwarancji należy ująć je w system kodowania o charakterze alfanumerycznym z uwagi na liczbę przypadków, których ma on dotyczyć. Z powodu wprowadzenia alfanumerycznego systemu kodowania do kodów gwarancji należy zmienić odpowiednie dane dotyczące Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego. Rozpoczęcie stosowania niniejszej decyzji powinno być powiązane z datą przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej.

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić Konwencję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 W Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej wprowadza się następujące zmiany:

(3)

1) załącznik I zmienia się zgodnie z załącznikiem A do niniejszej decyzji;

2) załącznik II zmienia się zgodnie z załącznikiem B do niniejszej decyzji;

(4)

3) załącznik III zmienia się zgodnie z załącznikiem C do niniejszej decyzji.

(5)

Artykuł 2 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, str. 2. Konwencja ostatnio zmieniona decyzją nr 2/2002, Dz.U. L 4 z 9.1.2003, str. 18.

Jest ona stosowana od dnia 1 maja 2004 r.

L 189/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2005

2. Formularze, których wzory zawarte są w dodatkach B1, B2, B4, B5 i B6 do załącznika III do Konwencji, mogą być nadal używane, po dokonaniu niezbędnych dostosowań w zakresie danych geograficznych i dotyczących siedziby, aż do ich wyczerpania, lecz nie dłużej niż do dnia 1 marca 2005 r.

Sporządzono w Bernie, dnia 17 czerwca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Rudolf DIETRICH

Przewodniczący

21.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/37

ZAŁĄCZNIK A W załączniku I wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 lit. g) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „— urząd celny w miejscu wwozu do Umawiającej się Strony, lub”; 2) w art. 14 ust. 3 akapit drugi wykaz adnotacji otrzymuje brzmienie: „— CS Omezená platnost — DA Begrænset gyldighed — DE — ET — EL — ES — FR — IT — LV — LT Beschränkte Geltung Piiratud kehtivus Περιορισμένη ισχύς Validez limitada Validité limitée Validitą limitata Ierobežots derīgums Galiojimas apribotas

— HU Korlátozott érvényű — MT Validitą limitata — NL — PL — PT — SL — SK — FI — SV — EN — IS Beperkte geldigheid Ograniczona ważność Validade limitada Omejena veljavnost Obmedzená platnosť Voimassa rajoitetusti Begränsad giltighet Limited validity Takmarkað gildissvið

— NO Begrenset gyldighet”; 3) w art. 28 ust. 7 akapit drugi wykaz adnotacji otrzymuje brzmienie: „— CS Zproštění povinnosti — DA Fritaget — DE Befreiung

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 69 z 200521.7.2005

  Wspólne Działanie Rady 2005/561/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L189 - 61 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 59 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 34 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L189 - 32 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2004/2005 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

 • Dz. U. L189 - 30 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 990/2005 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 28 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES II, IV i V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L189 - 26 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L189 - 24 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 15 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L189 - 1 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1174/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.