Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 59

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

Data ogłoszenia:2005-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 59

21.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/59

DECYZJA NR 2/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-EFTA W SPRAWIE „WSPÓLNEGO TRANZYTU” z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (2005/559/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Znaki i przynależność państwową środka transportu przy wyjściu uznaje się za informację obowiązkową, którą należy umieścić w polu 18 zgłoszenia tranzytowego. Na terminalach kontenerowych, na których panuje duże natężenie ruchu, może okazać się, że w chwili wypełniania formalności tranzytowych nieznane są szczegółowe dane dotyczące środka transportu drogowego, który ma być użyty do transportu. Jednakże oznakowanie kontenera, w którym towar podlegający zgłoszeniu tranzytowemu zostanie przewieziony, jest znane i już wskazane w polu 31 zgłoszenia tranzytowego. W tych okolicznościach, a także biorąc pod uwagę, że towary mogą być kontrolowane na tej podstawie, należy umożliwić odpowiedni poziom elastyczności, pozwalając, by pole 18 zgłoszenia tranzytowego pozostało niewypełnione, jeśli możliwe jest zagwarantowanie późniejszego uzupełnienia wpisu w tym polu. Należy zatem odpowiednio zmienić Konwencję,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Dodatek A7 załącznika 3 do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

Sporządzono w Bernie, dnia 17 czerwca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Rudolf DIETRICH

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, str. 2. Konwencja ostatnio zmieniona decyzją nr 2/2002 (Dz.U. L 4 z 9.1.2003, str. 18).

L 189/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2005

ZAŁĄCZNIK W dodatku A7 załącznika 3 tytuł II pkt I Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej do noty wyjaśniającej dla pola 18 dodaje się akapit drugi w brzmieniu: „Jednakże w przypadku, gdy towary przewożone są w kontenerach, które mają być transportowane za pomocą pojazdów drogowych, właściwe władze mogą zezwolić, by główny zobowiązany pozostawił to pole niewypełnione w przypadku, gdy sytuacja logistyczna w miejscu wyjścia nie pozwala w chwili składania zgłoszenia tranzytowego na wskazanie znaków i przynależności państwowej środka transportu, a także w przypadku, gdy władze te mogą zagwarantować, że odpowiednia informacja dotycząca środka transportu zostanie w późniejszym terminie wpisana w polu 55.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 69 z 200521.7.2005

  Wspólne Działanie Rady 2005/561/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L189 - 61 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 35 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie Wspólnego Tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L189 - 34 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L189 - 32 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2004/2005 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

 • Dz. U. L189 - 30 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 990/2005 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 28 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES II, IV i V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L189 - 26 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L189 - 24 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 15 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L189 - 1 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1174/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.