Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 69

Tytuł:

Wspólne Działanie Rady 2005/561/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

Data ogłoszenia:2005-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 69

Strona 1 z 2
21.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/69

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/561/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

intensyfikację dialogu między Unią Europejską a głównymi zainteresowanymi stronami w regionie,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

(1)

Dnia 25 czerwca 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2003/473/WPZiB (1) dotyczące wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej, które wygasło z dniem 30 czerwca 2005 r. Wkład UE w misję OBWE w Gruzji wniesiony na mocy wspomnianego wspólnego działania skutecznie wspomógł funkcjonowanie stałych Sekretariatów po stronie gruzińskiej i południowoosetyjskiej pod egidą OBWE oraz ułatwiał spotkania w ramach Wspólnej Komisji Kontroli (WKK), która jest najistotniejszym forum w procesie rozstrzygnięcia konfliktu. OBWE i współprzewodniczący WKK zaapelowali o dalszą pomoc ze strony UE, zaś UE zgodziła się nadal wspierać finansowo proces rozstrzygnięcia konfliktu. UE uważa, że jej pomoc wzmocniła skuteczność roli, jaką odgrywa zarówno UE, jak i OBWE w procesie rozstrzygnięcia konfliktu, i dlatego udzielanie tej pomocy powinna być kontynuowane. Należy zapewnić odpowiednią widoczność wkładu UE w to przedsięwzięcie. Dnia 8 grudnia 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2003/872/WPZiB (2) zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu. Zgodnie z tym wspólnym działaniem, mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu powinien obejmować m.in. przyczynianie się do zapobiegania konfliktom, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów oraz

1. Unia Europejska przyczynia się do wzmocnienia procesu rozstrzygnięcia konfliktu w Osetii Południowej.

(2)

2. W tym celu Unia Europejska przekazuje OBWE swój wkład w celu finansowania posiedzeń WKK oraz innych mechanizmów w ramach WKK, umożliwienia organizacji konferencji pod egidą WKK, zakupu mebli, komputerów i innego wyposażenia dla obu sekretariatów oraz pokrycia części kosztów związanych z prowadzeniem sekretariatów przez okres jednego roku.

Artykuł 2 Prezydencja, wspierana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB, jest odpowiedzialna za wprowadzenie w życie niniejszego wspólnego działania mając na względzie osiągnięcie jego celów, o których mowa w art. 1.

(3)

(4)

Artykuł 3 1. Wypłata pomocy finansowej przewidzianej na mocy niniejszego wspólnego działania jest uzależniona od przeprowadzania regularnych spotkań WKK oraz funkcjonowania pozostałych mechanizmów w ramach WKK w okresie dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania porozumienia finansowego, które zostanie zawarte pomiędzy Komisją a Misją OBWE w Gruzji. Ponadto obie strony – Gruzja i Osetia Południowa – powinny poczynić widoczne wysiłki w celu osiągnięcia rzeczywistego postępu politycznego na rzecz trwałego i pokojowego rozstrzygnięcia różnic pomiędzy nimi.

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 72. (2) Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 44. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2005/330/WPZiB (Dz.U. L 106 z 27.4.2005, str. 36).

2. Komisji powierza się zadanie kontroli i oceny wdrażania wkładu finansowego UE, w szczególności w zakresie spełniania warunków określonych w ust. 1. W tym celu Komisja zawiera porozumienie finansowe z Misją OBWE w Gruzji w sprawie wykorzystania wkładu UE, który będzie miał formę dotacji. Komisja gwarantuje również poprawne wykorzystanie dotacji w celach określonych w art. 1 ust. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 61 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 59 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 35 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie Wspólnego Tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L189 - 34 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L189 - 32 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2004/2005 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

 • Dz. U. L189 - 30 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 990/2005 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 28 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES II, IV i V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L189 - 26 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L189 - 24 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 15 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L189 - 1 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1174/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.