Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 19 POZ 75

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania Niderlandom dodatkowych dni nieobecności w porcie zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5269)

Data ogłoszenia:2005-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 19 POZ 75

21.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/75

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania Niderlandom dodatkowych dni nieobecności w porcie zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5269)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2005/38/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 6, lit. c) załącznika V, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Niderlandy przedłożyły dane o wycofaniu z eksploatacji w 2002 r. i 2003 r. statków rybackich posiadających na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm. Na podstawie przedłożonych danych należy przyznać Niderlandom dodatkowe dni dla statków rybackich posiadających na pokładzie narzędzia połowowe określone w pkt. 4 lit. b) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Poza dniami wymienionymi w pkt. 6 lit. a) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003 przyznaje się Niderlandom dwa dodatkowe dni w każdym miesiącu kalendarzowym dla statków posiadających na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Punkt 6 lit. a) załącznika V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003 określa liczbę dni, w trakcie których niektóre wspólnotowe statki rybackie, w okresie od dnia 1 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., mogą być nieobecne w porcie na obszarach geograficznych określonych w pkt. 2 tego załącznika. Punkt 6 lit. c) załącznika, o którym mowa, daje Komisji możliwość przyznawania dodatkowych dni nieobecności w porcie w przypadku posiadania na pokładzie narzędzi określonych w pkt. 4 załącznika, na podstawie wyników programów wycofania z eksploatacji osiągniętych od dnia 1 stycznia 2002 r. dla statków rybackich, których dotyczą postanowienia tego załącznika.

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1928/2004 (Dz.U. L 332 z 6.11.2004, str. 5).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 19 POZ 75 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L19 - 76 z 200521.1.2005

    Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania zewnętrznej oceny wspólnotowej polityki w zakresie zdrowia zwierząt oraz finansowania przeprowadzania badania w celu analizy kosztów i warunków dotyczących instrumentu finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego w UE

  • Dz. U. L19 - 73 z 200521.1.2005

    Decyzja Komisji z dnia 29 października 2004 r. ustanawiająca Europejskie Centrum Technicze i Naukowe (ECTN) oraz przewidująca koordynację działań technicznych w celu ochrony euro przed fałszowaniem

  • Dz. U. L19 - 70 z 200521.1.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/166/WE w sprawie pomocy na rzecz restrukturyzacji, której Francja zamierza udzielić Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3359) (1)

  • Dz. U. L19 - 55 z 200521.1.2005

    Umowa między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiająca środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

  • Dz. U. L19 - 53 z 200521.1.2005

    Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącej jej Deklaracji intencji

  • Dz. U. L19 - 50 z 200521.1.2005

    Dyrektywa Komisji 2005/4/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/22/WE ustanawiającą metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci i 3-MCPD w środkach spożywczych (1)

  • Dz. U. L19 - 49 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

  • Dz. U. L19 - 48 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

  • Dz. U. L19 - 47 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

  • Dz. U. L19 - 46 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

  • Dz. U. L19 - 45 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

  • Dz. U. L19 - 42 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

  • Dz. U. L19 - 40 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

  • Dz. U. L19 - 34 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przetwarzania produktów ubocznych otrzymywanych z ryb oraz dokumentów handlowych dotyczących transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

  • Dz. U. L19 - 27 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające sposoby usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i zmieniające jego załącznik VI w odniesieniu do przetwarzania biogazu i wytopionych tłuszczów (1)

  • Dz. U. L19 - 26 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

  • Dz. U. L19 - 25 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

  • Dz. U. L19 - 24 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 17. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

  • Dz. U. L19 - 21 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

  • Dz. U. L19 - 19 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

  • Dz. U. L19 - 17 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 21 stycznia 2005 r.

  • Dz. U. L19 - 15 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L19 - 9 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 84/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

  • Dz. U. L19 - 1 z 200521.1.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 w sprawie przywozu politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Republiki Korei i Tajwanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.