Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 1

22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1182/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(3)

warunkach, jakie przewiduje rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 z 25 października 2004 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla przywozu bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii (2).

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Szczegółowe zasady wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz w szczególności przepisów niezbędnych do zarządzania kontyngentem powinny zostać przyjęte zgodnie z przepisami art. 32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (3).

(1)

W związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, dnia 19 maja 2004 r. podczas dwustronnego szczytu Wspólnota Europejska oraz Konfederacja Szwajcarska uzgodniły zasadę, że przepływy handlowe, zgodnie z preferencjami przyznanymi poprzednio w ramach uzgodnień dwustronnych między nowymi Państwami Członkowskimi i Szwajcarią, powinny zostać utrzymane po rozszerzeniu Unii Europejskiej. W związku z tym Strony postanowiły kontynuować działania mające na celu dostosowanie koncesji taryfowych w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (1) (zwanej dalej „Umową”), która weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r. Dostosowanie tych koncesji, wymienionych w załącznikach 1 i 2 do Umowy, obejmuje w szczególności otwarcie wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz bydła żywego o wadze przekraczającej 160 kg.

(4)

Aby kwalifikować się do korzystania z tych kontyngentów taryfowych, produkty powinny pochodzić ze Szwajcarii, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 4 Umowy.

(5)

Biorąc pod uwagę pilność tej sprawy, konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu, o którym mowa w punkcie I ust. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niniejszym otwiera się na niezależnych i przejściowych warunkach bezcłowy kontyngent taryfowy na okres od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2005 r. na przywóz 2 300 sztuk bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii o wadze ponad 160 kg objętego kodem CN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 lub 0102 90 79.

(2)

W odniesieniu do przywozów bydła żywego, Strony wprowadziły środki autonomiczne, których czas trwania w Konfederacji Szwajcarskiej jest nieokreślony, a które we Wspólnocie Europejskiej obowiązują do dnia 30 czerwca 2005 r. W Konfederacji Szwajcarskiej procedury dwustronnego przyjęcia decyzji, w celu wprowadzenia zmian do załączników 1 i 2 do Umowy, do tej pory nie zostały jednak zakończone. W celu zapewnienia, że korzystanie z kontyngentu możliwe jest do czasu wejścia w życie wymienionej decyzji z końcem 2005 r., właściwym jest otwarcie, na niezależnych i przejściowych warunkach, innej koncesji w ramach kontyngentu taryfowego do dnia 31 grudnia 2005 r. na takich samych

2. Zasady pochodzenia określone w art. 4 Umowy mają zastosowane do produktów, o których mowa w ust. 1.

(2) Dz.U. L 331 z 5.11.2004, str. 7. (3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67).

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 132.

L 190/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

Artykuł 2 Szczegółowe zasady wdrażania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z przepisami art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r. W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 29 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2004 r., 1 września 2004 r., 1 października 2004 r., 1 listopada 2004 r., 1 grudnia 2004 r. i 1 stycznia 2005 r., w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

 • Dz. U. L190 - 28 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. dotycząca wniosku Republiki Węgierskiej o zastosowanie obniżonej stawki VAT na dostawy gazu ziemnego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2514)

 • Dz. U. L190 - 27 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zawieszająca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w formie nałożonych środków i praktyk stosowanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na handel szkocką whisky

 • Dz. U. L190 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa C.37.533 – Chlorek choliny) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4717) (1)

 • Dz. U. L190 - 13 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy państwa stosowanego w Austrii odnośnie do rekompensaty podatku od gazu ziemnego i energii elektrycznej w latach 2002 i 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 325) (1)

 • Dz. U. L190 - 6 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie pożyczek udzielonych przez Wagnisbeteiligungsgesellschaft i Landesförderinstitus na rzecz Neue Harzer Werke GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4496) (1)

 • Dz. U. L190 - 3 z 200522.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja z dnia 14 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od przepisów dotyczących definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej określonych w Układzie Eurośródziemnomorskim, ustanawiającym Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.