Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy państwa stosowanego w Austrii odnośnie do rekompensaty podatku od gazu ziemnego i energii elektrycznej w latach 2002 i 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 325) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 13

Strona 1 z 12
22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy państwa stosowanego w Austrii odnośnie do rekompensaty podatku od gazu ziemnego i energii elektrycznej w latach 2002 i 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 325)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/565/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 88 ust. 2,

(6)

Pismem z dnia 4 lipca 2003 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję tego samego dnia (A/34759), Austria przedstawiła swoje uwagi w przedmiocie wszczęcia powyższej procedury.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1) oraz po uwzględnieniu tych uwag,

Dnia 12 sierpnia 2003 r. Komisja otrzymała uwagi Stowarzyszenia Przemysłu Austriackiego (Vereinigung der österreichischen Industrie), dnia 18 sierpnia 2003 r. uwagi Stahl- und Walzwerk Marienhütte Ges.m.b.H, a dnia 14 sierpnia 2003 r. uwagi Jungbunzlauer Ges.m.b.H. Uwagi austriackiej Federalnej Izby Pracowniczej (Bundesarbeitskammer) zostały wycofane pismem z dnia 21 listopada 2003 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Wszystkie uwagi nadeszły terminowo (3). Komisja przekazała uwagi Austrii, która ich jednak nie skomentowała.

I. PROCEDURA (1)

Dnia 8 października 2002 r. w Federalnym Dzienniku Ustaw (Bundesgesetzblatt) Republiki Austrii została opublikowana ustawa federalna nr 158/2002, której art. 6 przewiduje zmianę ustawy o rekompensacie podatku od energii (Energieabgabenvergütungsgesetz) z 1996 r.

(8)

Pismem z dnia 5 grudnia 2003 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję dnia 8 grudnia 2003 r. (A/38575), Austria udzieliła dalszych informacji o realizacji rekompensaty podatku od energii w latach 2002 i 2003.

(2)

Pismem z dnia 30 kwietnia 2003 r. Komisja poinformowała Austrię o swojej decyzji wszczęcia procedury zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku z pomocą państwa przewidzianą w tych ustawach.

II. DOKŁADNY OPIS POMOCY (9)

(3)

Dnia 20 sierpnia 2003 r. w Federalnym Dzienniku Ustaw Republiki Austrii została opublikowana ustawa federalna nr 71/2003, której art. 54 pkt 6 przedłuża obowiązywanie ustawy o rekompensacie podatku od energii z 1996 r. w brzmieniu ustawy federalnej nr 158/2002 do dnia 31 grudnia 2003 r.

(4)

Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia uwag odnośnie przedmiotowej pomocy.

Zgodnie z ustawą o podatku od energii elektrycznej (Elektrizitätsabgabegesetz) i ustawą o podatku od gazu ziemnego (Erdgasabgabegesetz), obie uchwalone dnia 1 czerwca 1996 r., pobiera się podatek od energii elektrycznej i gazu ziemnego w stosunku do dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego, z wyjątkiem dostaw do przedsiębiorstw energii elektrycznej lub gazu ziemnego i do innych przedsiębiorstw nabywających je w celu odsprzedaży, ponadto w stosunku do zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa energii elektrycznej lub gazu ziemnego oraz w stosunku do zużycia energii elektrycznej lub gazu ziemnego samodzielnie wytworzonych lub wprowadzonych na obszar celny.

(1) Dz.U. C 164 z 15.7.2003, str. 2. (2) Patrz: przypis 1.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, str. 1), w szczególności art. 3, termin nadsyłania uwag upływał dnia 18 sierpnia 2003 r.

L 190/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 29 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2004 r., 1 września 2004 r., 1 października 2004 r., 1 listopada 2004 r., 1 grudnia 2004 r. i 1 stycznia 2005 r., w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

 • Dz. U. L190 - 28 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. dotycząca wniosku Republiki Węgierskiej o zastosowanie obniżonej stawki VAT na dostawy gazu ziemnego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2514)

 • Dz. U. L190 - 27 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zawieszająca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w formie nałożonych środków i praktyk stosowanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na handel szkocką whisky

 • Dz. U. L190 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa C.37.533 – Chlorek choliny) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4717) (1)

 • Dz. U. L190 - 6 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie pożyczek udzielonych przez Wagnisbeteiligungsgesellschaft i Landesförderinstitus na rzecz Neue Harzer Werke GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4496) (1)

 • Dz. U. L190 - 3 z 200522.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja z dnia 14 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od przepisów dotyczących definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej określonych w Układzie Eurośródziemnomorskim, ustanawiającym Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L190 - 1 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.