Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zawieszająca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w formie nałożonych środków i praktyk stosowanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na handel szkocką whisky

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 27

22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lipca 2005 r. zawieszająca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w formie nałożonych środków i praktyk stosowanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na handel szkocką whisky (2005/567/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tych ustanowionych pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

b) zastosowanie takiego samego traktowania wobec whisky krajowej i importowanej w odniesieniu do wymagania mocowania banderoli. Wschodnia Republika Urugwaju zmieni swoje przepisy wykonawcze do dnia 30 czerwca 2005 r. i wspomniany środek wejdzie w życie po okresie przejściowym wynoszącym 90 dni; c) promowanie zmiany struktury podatku IMESI celem dostosowania go do najczęściej stosowanych systemów podatkowych na poziomie międzynarodowym. Zmiana ta byłaby pomocna w rozwiązaniu kwestii domniemanego braku przejrzystości i przewidywalności. Oczekuje się, że proces reformowania zakończy się do końca 2006 r.

(6)

W dniu 2 września 2004 r. Stowarzyszenie Scotch Whisky (SWA) złożyło skargę zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 3286/94 („przedmiotowe rozporządzenie”). SWA twierdziło, iż wspólnotowy wywóz whisky do Wschodniej Republiki Urugwaju był utrudniany przez różnorakie przeszkody w handlu w rozumieniu art. 2 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia. Wszystkie domniemane przeszkody w wymianie handlowej były powiązane z urugwajskim wewnętrznym systemem podatku akcyzowego. Komisja uznała, po przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji z Komitetem Doradczym ustanowionym na mocy przedmiotowego rozporządzenia, że skarga zawierała dowody wystarczające do wszczęcia procedury kontrolnej. Dlatego też w dniu 23 października 2004 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano zawiadomienie o wszczęciu procedury kontrolnej (2). W czasie dochodzenia rząd Urugwaju wyraził gotowość do wypracowania w drodze negocjacji rozwiązania dotyczącego kwestii podniesionych w skardze i zaproponował: a) wycofanie wymagania, zgodnie z którym whisky o wieku poniżej trzech lat powinna być objęta najniższą kategorią podatkową. Środek ten stanie się skuteczny od dnia 1 lipca 2005 r.;

Dlatego też Komisja uważa za stosowne zawieszenie procedury kontrolnej. Wspólnota będzie kontrolowała sposób wykonywania wynegocjowanego rozwiązania i zakończy procedurę kontrolną, gdy rząd Urugwaju wypełni swoje zobowiązania. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Doradczego,

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Niniejszym zawiesza się procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w wymianie handlowej w formie narzuconych środków i praktyk stosowanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na handel szkocką whisky.

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 71. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 356/95 (Dz.U. L 41 z 23.2.1995, str. 3). (2) Dz.U. C 261 z 23.10.2004, str. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 29 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2004 r., 1 września 2004 r., 1 października 2004 r., 1 listopada 2004 r., 1 grudnia 2004 r. i 1 stycznia 2005 r., w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

 • Dz. U. L190 - 28 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. dotycząca wniosku Republiki Węgierskiej o zastosowanie obniżonej stawki VAT na dostawy gazu ziemnego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2514)

 • Dz. U. L190 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa C.37.533 – Chlorek choliny) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4717) (1)

 • Dz. U. L190 - 13 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy państwa stosowanego w Austrii odnośnie do rekompensaty podatku od gazu ziemnego i energii elektrycznej w latach 2002 i 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 325) (1)

 • Dz. U. L190 - 6 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie pożyczek udzielonych przez Wagnisbeteiligungsgesellschaft i Landesförderinstitus na rzecz Neue Harzer Werke GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4496) (1)

 • Dz. U. L190 - 3 z 200522.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja z dnia 14 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od przepisów dotyczących definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej określonych w Układzie Eurośródziemnomorskim, ustanawiającym Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L190 - 1 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.