Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. dotycząca wniosku Republiki Węgierskiej o zastosowanie obniżonej stawki VAT na dostawy gazu ziemnego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2514)

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 28

L 190/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 lipca 2005 r. dotycząca wniosku Republiki Węgierskiej o zastosowanie obniżonej stawki VAT na dostawy gazu ziemnego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2514)

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny)

(2005/568/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), ostatnio zmienioną dyrektywą 2004/66/WE (2), w szczególności jej art. 12 ust. 3 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ponadto przepisy dotyczące VAT w odniesieniu do miejsca dostawy gazu, określone w szóstej dyrektywie w sprawie podatku VAT, zostały zmienione dyrektywą 2003/92/WE (3). Dostawa energii elektrycznej i gazu w stadium końcowym, od podmiotów gospodarczych i dystrybutorów do konsumenta końcowego, podlega opodatkowaniu w miejscu, w którym klient dokonuje użytkowania i konsumpcji tych towarów, w celu zapewnienia, że opodatkowanie ma miejsce w kraju, w którym dochodzi do faktycznej konsumpcji. Planowany środek ma charakter ogólny i polega na zastosowaniu obniżonej stawki VAT na dostawę gazu ziemnego na mocy art. 12 ust. 3 lit. b) szóstej dyrektywy w sprawie VAT. Ponieważ dotyczy to środka o charakterze ogólnym, który nie przewiduje wyjątków, ryzyko zakłócenia konkurencji należy uznać za nieistniejące. Ponieważ został spełniony warunek ustanowiony w art. 12 ust. 3 lit. b) szóstej dyrektywy, Węgry mogą zastosować przedmiotowy środek z chwilą notyfikacji niniejszej decyzji,

(5)

Pismem zarejestrowanym przez Komisję w dniu 12 kwietnia 2005 r. Republika Węgierska poinformowała Komisję o zamiarze zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy gazu ziemnego. Zgodnie z załącznikiem X Traktatu o Przystąpieniu Węgrom udzielono pozwolenia na stosowanie obniżonej stawki VAT na dostawy gazu ziemnego i energii elektrycznej przez okres jednego roku po przystąpieniu do UE. Od dnia 1 stycznia 2004 r. Węgry stosowały standardową stawkę VAT na dostawy energii elektrycznej. Węgry zamierzają w dalszym ciągu stosować obniżoną stawkę na dostawy gazu (15 %) oraz standardową stawkę na energię elektryczną (25 %). To zróżnicowanie stawek nie powoduje ani zakłócenia konkurencji, ani odchodzenia od używania energii elektrycznej kosztem zwiększenia zużycia gazu ziemnego. Wynika to głównie z przepisów krajowych dotyczących ustalania cen, które są różne dla gazu i energii elektrycznej, oraz z faktu, że z techniczno-technologicznego punktu widzenia oba produkty można stosować wymiennie tylko w celach grzewczych. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez władze Węgier cena elektryczności około trzykrotnie przewyższa cenę gazu ziemnego.

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Węgry uprawnia się do stosowania środka, o którym poinformowały w piśmie z dnia 12 kwietnia 2005 r., polegającego na zastosowaniu obniżonej stawki VAT na dostawę gazu ziemnego niezależnie od warunków produkcji i dostaw. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Węgier. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. (2) Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35.

(3) Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 29 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2004 r., 1 września 2004 r., 1 października 2004 r., 1 listopada 2004 r., 1 grudnia 2004 r. i 1 stycznia 2005 r., w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

 • Dz. U. L190 - 27 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zawieszająca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w formie nałożonych środków i praktyk stosowanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na handel szkocką whisky

 • Dz. U. L190 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa C.37.533 – Chlorek choliny) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4717) (1)

 • Dz. U. L190 - 13 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy państwa stosowanego w Austrii odnośnie do rekompensaty podatku od gazu ziemnego i energii elektrycznej w latach 2002 i 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 325) (1)

 • Dz. U. L190 - 6 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie pożyczek udzielonych przez Wagnisbeteiligungsgesellschaft i Landesförderinstitus na rzecz Neue Harzer Werke GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4496) (1)

 • Dz. U. L190 - 3 z 200522.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja z dnia 14 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od przepisów dotyczących definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej określonych w Układzie Eurośródziemnomorskim, ustanawiającym Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L190 - 1 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.