Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2004 r., 1 września 2004 r., 1 października 2004 r., 1 listopada 2004 r., 1 grudnia 2004 r. i 1 stycznia 2005 r., w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 29

22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2004 r., 1 września 2004 r., 1 października 2004 r., 1 listopada 2004 r., 1 grudnia 2004 r. i 1 stycznia 2005 r., w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich) (2005/569/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia stosowane względem innych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit drugi jego załącznika X, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu dziesięciu Państw Członkowskich, w szczególności jego art. 33 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

różnice w kosztach utrzymania, mierzone według współczynnika korygującego i właściwego kursu wymiany walut, wzrosły w niektórych krajach trzecich o ponad 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia lub dostosowania,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Współczynniki korygujące stosowane od dnia 1 sierpnia 2004 r., 1 września 2004 r., 1 października 2004 r., 1 listopada 2004 r., 1 grudnia 2004 r. i 1 stycznia 2005 r. względem wynagrodzeń wypłacanych urzędnikom, pracownikom czasowym i pracownikom kontraktowym Wspólnot Europejskich pracującym w krajach trzecich, a także części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu, w walucie kraju przeznaczenia, dostosowuje się w sposób określony w Załączniku. Kursy wymiany walut stosowane przy obliczaniu wynagrodzeń są ustalane zgodnie ze szczegółowymi zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają datom, o których mowa w akapicie pierwszym. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 257/2005 (2) ustalone zostały zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regulaminu pracowniczego, współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2004 r. wynagrodzenia urzędników, pracowników czasowych, pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, jak również wynagrodzenia pewnej części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu, wypłacane w walucie kraju przeznaczenia. Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regulaminu pracowniczego, od dnia 1 sierpnia 2004 r., 1 września 2004 r., 1 października 2004 r., 1 listopada 2004 r., 1 grudnia 2004 r. i 1 stycznia 2005 r. należy dostosować niektóre współczynniki korygujące, jeśli dane statystyczne, jakimi dysponuje Komisja, wykazują, że

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 31/2005 (Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2005, str. 1.

L 190/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

ZAŁĄCZNIK

MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Współczynniki korygujące sierpień 2004 r.

nie dotyczy

MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Współczynniki korygujące wrzesień 2004 r.

Erytrea Zimbabwe

45,5 55,0

MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Współczynniki korygujące październik 2004 r.

Gambia Madagaskar Zimbabwe

39,4 61,0 57,0

MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Współczynniki korygujące listopad 2004 r.

Mauretania Sierra Leone

59,0 68,7

MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Współczynniki korygujące grudzień 2004 r.

Algieria Kostaryka

79,9 64,0

MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Współczynniki korygujące styczeń 2005 r.

Botswana Kambodża Dżibuti Erytrea Gambia Gruzja Ghana Gwatemala Gwinea Jamajka Kazachstan Laos Liban Madagaskar Mali Mauritius Mauretania Nigeria Rosja Tanzania Czad Ukraina Wenezuela Zimbabwe

72,0 61,6 89,5 47,0 41,2 91,3 64,9 68,9 58,1 78,6 100,8 66,4 94,1 65,3 95,4 69,6 60,8 69,3 104,4 58,4 122,4 91,3 63,3 56,4

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 28 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. dotycząca wniosku Republiki Węgierskiej o zastosowanie obniżonej stawki VAT na dostawy gazu ziemnego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2514)

 • Dz. U. L190 - 27 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zawieszająca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w formie nałożonych środków i praktyk stosowanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na handel szkocką whisky

 • Dz. U. L190 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa C.37.533 – Chlorek choliny) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4717) (1)

 • Dz. U. L190 - 13 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy państwa stosowanego w Austrii odnośnie do rekompensaty podatku od gazu ziemnego i energii elektrycznej w latach 2002 i 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 325) (1)

 • Dz. U. L190 - 6 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie pożyczek udzielonych przez Wagnisbeteiligungsgesellschaft i Landesförderinstitus na rzecz Neue Harzer Werke GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4496) (1)

 • Dz. U. L190 - 3 z 200522.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja z dnia 14 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od przepisów dotyczących definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej określonych w Układzie Eurośródziemnomorskim, ustanawiającym Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L190 - 1 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.