Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja z dnia 14 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od przepisów dotyczących definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej określonych w Układzie Eurośródziemnomorskim, ustanawiającym Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2
Artykuł 7 Tunezja oraz Państwa Członkowskie Wspólnoty Europejskiej podejmą niezbędne środki w celu wykonania niniejszej decyzji. Artykuł 8 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, a stosuje się ją od momentu, gdy warunki zawarte w art. 2 zostaną spełnione. Niniejszą decyzję stosuje się do momentu wejścia w życie paneurośródziemnomorskiej kumulacji pochodzenia między Tunezją, Turcją i UE, ale w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres jednego roku. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2005 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

J. STRAW

Artykuł 4 Komisja zarządza ilością wymienioną w załączniku I i w celu skutecznego zarządzania nią podejmuje wszelkie niezbędne środki administracyjne. Artykuły 308a, 308b i 308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1), dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi stosują się mutatis mutandis do ilości, o których mowa w załączniku.

Artykuł 5 Organy celne Tunezji podejmują niezbędne kroki w celu przeprowadzenia ilościowych kontroli produktów wywożonych, o których mowa w art. 1. W tym celu wszystkie świadectwa wydane zgodnie z niniejszą decyzją muszą zawierać odniesienie do niej. Właściwe organy tunezyjskie przekazują Komisji co trzy miesiące oświadczenie o ilościach, dla których zostały wydane świadectwa przewozowe EUR1 na mocy niniejszej decyzji, oraz numer serii tych świadectw.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).

22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/5

ZAŁĄCZNIK WYKAZ, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 (produkty, których dotyczy odstępstwo)

Pozycja SZ Opis Ilości (w tonach)

ex 620342 i ex 620462 ex 620343 ex 620341, ex 620349, ex 620461, ex 620463 i ex 620469 6208 i 6212

Spodnie z bawełny, męskie lub chłopięce Spodnie z bawełny, damskie lub dziewczęce Spodnie z włókien syntetycznych, męskie lub chłopięce Spodnie Spodnie Spodnie Spodnie Spodnie z z z z z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, męskie lub chłopięce pozostałych materiałów włókienniczych, męskie lub chłopięce wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, damskie lub dziewczęce włókien syntetycznych, damskie lub dziewczęce pozostałych materiałów włókienniczych, damskie lub dziewczęce

6 505

674 861

Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły z włókien chemicznych, damskie lub dziewczęce Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, także z dzianin Koszule męskie lub chłopięce Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce Stroje kąpielowe z włókien syntetycznych, męskie lub chłopięce Stroje kąpielowe z pozostałych materiałów włókienniczych, męskie lub chłopięce Stroje kąpielowe z włókien syntetycznych, damskie lub dziewczęce Stroje kąpielowe z pozostałych materiałów włókienniczych, damskie lub dziewczęce Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce Razem

646

.6205 i .6206 611231 do 611239 i 611241 do 611249

663 105

620451 do 620459

441 9 895

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 29 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2004 r., 1 września 2004 r., 1 października 2004 r., 1 listopada 2004 r., 1 grudnia 2004 r. i 1 stycznia 2005 r., w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

 • Dz. U. L190 - 28 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. dotycząca wniosku Republiki Węgierskiej o zastosowanie obniżonej stawki VAT na dostawy gazu ziemnego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2514)

 • Dz. U. L190 - 27 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zawieszająca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w formie nałożonych środków i praktyk stosowanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na handel szkocką whisky

 • Dz. U. L190 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa C.37.533 – Chlorek choliny) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4717) (1)

 • Dz. U. L190 - 13 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy państwa stosowanego w Austrii odnośnie do rekompensaty podatku od gazu ziemnego i energii elektrycznej w latach 2002 i 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 325) (1)

 • Dz. U. L190 - 6 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie pożyczek udzielonych przez Wagnisbeteiligungsgesellschaft i Landesförderinstitus na rzecz Neue Harzer Werke GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4496) (1)

 • Dz. U. L190 - 1 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.