Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 3

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja z dnia 14 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od przepisów dotyczących definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej określonych w Układzie Eurośródziemnomorskim, ustanawiającym Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 3

Strona 1 z 2
22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/3

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE-TUNEZJA z dnia 14 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od przepisów dotyczących definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej określonych w Układzie Eurośródziemnomorskim, ustanawiającym Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (2005/563/WE)

RADA STOWARZYSZENIA WE-TUNEZJA, (5)

uwzględniając Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (1), (dalej zwany „Układem”), w szczególności art. 39 protokołu nr 4 do tego Układu, dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do celów tego odstępstwa Tunezja i Turcja powinny stosować takie same reguły pochodzenia i przepisy dotyczące współpracy administracyjnej.

(6)

Wspólna deklaracja w sprawie art. 39 wymienionego protokołu stanowi, że Wspólnota zgłasza gotowość rozpatrzenia każdego wniosku Tunezji o przyznanie odstępstw od reguł pochodzenia po podpisaniu Układu. Dnia 16 lutego 2005 r. Tunezja złożyła wniosek o odstępstwo od reguł pochodzenia w stosunku do ilości 8 040 ton spodni oraz 1 855 ton odzieży innego rodzaju, ujętej w działach 61 i 62 Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodyfikacji Towarów. W oczekiwaniu na wejście w życie umowy o wolnym handlu między Tunezją a Turcją, podpisanej dnia 25 listopada 2004 r., oraz zmiany do wymienionego protokołu, w celu zastosowania kumulacji paneurośródziemnomorskiej, odstępstwo to umożliwiłoby wytwarzanie w Tunezji pochodzącej z Tunezji odzieży z tkanin pochodzących z Turcji, przeznaczonej do wywozu do Unii Europejskiej. Odstępstwo to powinno mieć również zastosowanie do tkanin pochodzących z Turcji i wywiezionych do Tunezji ze Wspólnoty.

Odstępstwo to może zostać przyznane do czasu wejścia w życie protokołu paneurośródziemnomorskiego dotyczącego reguł pochodzenia pomiędzy trzema zainteresowanymi Stronami, a mianowicie Tunezją, Turcją i UE, oraz w każdym przypadku na okres nie dłuższy niż jeden rok,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od przepisów szczególnych ujętych w wykazie znajdującym się w załączniku II do protokołu nr 4 Układu, odzież wymieniona w załączniku I do niniejszej decyzji i wyprodukowana w Tunezji z tkaniny pochodzącej z Turcji jest uważana za pochodzącą z Tunezji zgodnie z przepisami niniejszej decyzji.

(3)

(4)

Artykuł 2 Odstępstwo przewidziane w art. 1 może być stosowane wyłącznie pod warunkiem że preferencyjne reguły pochodzenia, identyczne z regułami pochodzenia zawartymi w wymienionym protokole, dla określenia statusu pochodzenia tkanin pochodzących z Turcji, obowiązują w stosunkach między Turcją a Tunezją.

(1) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, str. 2. Układ zmieniony porozumieniem w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie środków wzajemnie liberalizujących i w sprawie zmiany protokołów dotyczących rolnictwa załączonych do umowy o stowarzyszeniu WE/Republika Czeska (Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 93).

L 190/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

Artykuł 3 Dla celów niniejszej decyzji i na zasadzie odstępstwa od art. 18 ust. 4 i 5 wymienionego protokołu, organy celne jednego Państwa Członkowskiego Wspólnoty mogą wydać świadectwo przewozowe EUR1 dla tkanin pochodzących z Turcji do wywozu do Tunezji.

Artykuł 6 Rubryka nr 7 świadectw przewozowych EUR1 wydanych zgodnie z niniejszą decyzją zawiera następującą uwagę w jednym z języków Układu: „Odstępstwo – Decyzja nr 1/2005”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 190 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 29 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2004 r., 1 września 2004 r., 1 października 2004 r., 1 listopada 2004 r., 1 grudnia 2004 r. i 1 stycznia 2005 r., w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

 • Dz. U. L190 - 28 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2005 r. dotycząca wniosku Republiki Węgierskiej o zastosowanie obniżonej stawki VAT na dostawy gazu ziemnego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2514)

 • Dz. U. L190 - 27 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zawieszająca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w formie nałożonych środków i praktyk stosowanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na handel szkocką whisky

 • Dz. U. L190 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa C.37.533 – Chlorek choliny) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4717) (1)

 • Dz. U. L190 - 13 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy państwa stosowanego w Austrii odnośnie do rekompensaty podatku od gazu ziemnego i energii elektrycznej w latach 2002 i 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 325) (1)

 • Dz. U. L190 - 6 z 200522.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie pożyczek udzielonych przez Wagnisbeteiligungsgesellschaft i Landesförderinstitus na rzecz Neue Harzer Werke GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4496) (1)

 • Dz. U. L190 - 1 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.